aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft als taak om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Iedere inwoner van de gemeente kan bij het centrum terecht voor hulp of informatie.

OCMW Glabbeek

Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek, 016/77.28.70, Fax 016/77.85.26

E-mail: info@ocmw.glabbeek.be

Website: www.glabbeek.be/ocmw

Facebook: facebook.com/OCMWGlabbeek

Twitter: twitter.com/OCMWGlabbeek

Het OCMW-gebouw is bereikbaar met de belbus (halte 308087, "Glabbeek-Zuurbemde OCMW")

Openingsuren

Werkdagen van 9 tot 12 uur

Maandagavond van 18 tot 20 uur

Of op afspraak

Het OCMW is gesloten op:

  • 11 juli (Vlaamse feestdag)
  • 21 & 22 juli (Nationale feestdag)
  • 15 augustus (O.-L.-V. Hemelvaart)
  • 1 november (Allerheiligen)
  • 2 november (Allerzielen)
  • 11 november (Wapenstilstand)
  • 26 december (2de Kerstdag)

 Ook telefonisch zijn we op deze dagen niet bereikbaar

NIEUW: HET PROJECT 'ZORGBUUR'

Het zorgbuur team van OCMW Glabbeek.

“Annie, Rita & Godelieve” zijn de vrijwilligers van ons nieuwe zorgbuurteam. Het zorgbuur project gaat van start, de zorgbuur gaat vooral de kwetsbare, alleenstaande ouderen in onze gemeente een dagelijks of wekelijks bezoekje brengen. De vrijwillige zorgbuur engageert zich om voor de organisatie “OCMW Glabbeek” belangeloos activiteiten te verrichten.  Als zorgbuur zet de vrijwilliger zich in voor ouderen in zijn of haar buurt. Zij bezoekt mensen aan huis voor aanvullende taken op de bestaande zorg zoals : de post uithalen, de vuilbak buiten zetten, rolluiken optrekken, een korte wandeling maken, gezelschap  houden voor een aangename babbel of andere kleine taken die het comfort van de ouderen kunnen verbeteren en ervoor zorgen dat onze ouderen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Aanvragen voor bezoeken moeten via de coördinator van het OCMW (Stephanie) gebeuren. De vrijwilliger doet geen verzorgende of huishoudelijke taken en is geen oppas. Hiervoor verwijzen wij door naar bestaande diensten van het OCMW. De zorgbuur signaleert eventuele noden van de ouderen aan de projectmedewerker. Wil je deel uit maken van ons zorgbuurteam kom langs op het OCMW van Glabbeek.

Foto website
Klik om te vergroten

MANTELZORGPREMIE: NIEUW REGLEMENT VANAF 1 JANUARI 2017 !

Wat is mantelzorg?

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor anderen die hulp nodig hebben. Zorgen voor een ziek medemens is zo oud als de straat. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel: mantelzorg!

Mantelzorg is de zorg die familieleden, vrienden, kennissen, buren, … verlenen aan chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en de persoon die hij/zij helpt. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

De mantelzorgpremie van het OCMW van Glabbeek is een financiële vergoeding die wordt aangevraagd door de zorgbehoevende persoon ten gunste van zijn/haar mantelzorger.

Vanaf 2017 worden de aanvragen en daaraan verbonden premies onderverdeeld in 4 categorieën. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mantelzorgers bij wie de zorgbehoevende wel of niet op hetzelfde adres woont. Nieuw is ook dat wie net niet in aanmerking komt voor een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering (BEL-score ≥35), toch een mantelzorgpremie bij ons kan aanvragen.

BEL-score ≥ 35

Bel-score 30-34

Mantelzorger inwonend

Mantelzorger niet inwonend

Mantelzorger inwonend

Mantelzorger niet inwonend

€ 60/jaar

€ 90/jaar

€ 180/jaar

€ 270/jaar

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Voorwaarden voor de zorgbehoevende:

· Minstens 6 maanden in een thuissituatie in Glabbeek wonen

· Er kan maar één premie per zorgbehoevende verkregen worden

· Er is geen inkomens- en leeftijdsgrens

· Voor CAT. A & B

- Gedurende miniumum 1 maand in de loop van 2016 een vergoeding ontvangen hebben van de zorgkas

- Of een persoonlijk assistentiebudget ontvangen (PAB)

· Voor CAT. C & D:

- Geen vergoeding van de zorgverzekering ontvangen

- En geen persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangen

- En een score op de BEL- schaal hebben tussen 30 en 34 punten, aan te tonen met de beslissing van de zorgkas (meestal hetzelfde als het ziekenfonds)

Voorwaarden voor de mantelzorger:

· Ongeacht woonplaats

· Onbezoldigde vrijwilliger zijn

· Al dan niet inwonend zijn

· Voor CAT. A & B

- Maximum voor 2 personen mantelzorger zijn

· Voor CAT. C & D:

- Voor slechts 1 persoon mantelzorger zijn

- Zich laten registreren bij het OCMW, daardoor ontstaat er het (ondertekend) engagement van wekelijks uitvoeren van de doorgegeven taken.

Hoe aanvragen en wanneer?

De zorgbehoevende vraagt de mantelzorgpremie aan voor zijn/haar mantelzorger. U (of een vertegenwoordiger indien u dat zelf niet meer kan) moet hiervoor langskomen bij het OCMW.

Volgende documenten moet u zeker meebrengen:

· Het attest van de Zorgkas, waarop vermeld staat of de zorgbehoevende een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering ontvangt, dit attest bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· Of een attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangt, dit attest bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· Of een beslissing van de zorgkas (meestal hetzelfde als het ziekenfonds) waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in 2016 een BEL-score tussen 30 en 34 had, dit document bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· En een domiciliebewijs van de mantelzorger, op te vragen bij de dienst bevolking van zijn/haar gemeente.

Het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie moet uiterlijk 30 juni 2017 ingediend worden bij OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek.

NIEUW VANAF 2017: HET PROJECT 'ZORGBUUR'

Wat is buurtzorg?

Buurtzorg wil vereenzaming bij ouderen tegengaan, maar ook aangepaste zorg op maat nastreven. De zorgbuur kan hierin een belangrijke rol vervullen. Het is een vertrouwenspersoon met een hart voor ouderen, die zich op regelmatige basis kan vrijmaken voor een bezoekje. Een luisterend oor maar ook hulp bij het uitvoeren van elementaire kleine taken, kan voor deze mensen heel veel betekenen.

Hoe lang zo een bezoekje duurt, is afhankelijk van de reden ervoor en kan variëren van 10 minuten tot om en bij de 2 uur. Afhankelijk van de duurtijd zal de zorgbuur meer of minder cliënten op weekbasis kunnen bezoeken. Bij sommige cliënten zal de zorgbuur 2 tot 3 maal per week langsgaan, soms dagelijks, soms kort. 

Deze dienstverlening is gratis voor de cliënt en kan de professionele thuiszorg ondersteunen en aanvullen op ogenblikken dat deze niet aanwezig kan zijn.

Wie kan hulp vragen van de zorgbuur?

We richten ons tot oudere inwoners van Glabbeek die geconfronteerd zijn met een bepaalde vorm van hulpbehoevendheid of problematieken als vereenzaming, onveiligheidsgevoel, sociaal isolement, alleenwonend, gezondheidsproblemen, financieel minder begoed, wonend in een onaangepast huis, met weinig professionele hulp.

Aanvragen voor bezoeken van de zorgbuur moeten via het OCMW van Glabbeek gebeuren. De coördinator van deze dienst zal bij de aanvrager een huisbezoek doen, om na te gaan of de vraag kadert in het project. Er moet ook een cliëntfiche met allerhande nuttige gegevens ingevuld worden.

Wie kan zorgbuur worden?

Kandidaat-vrijwilligers voor deze dienst zullen door de coördinator van het project uitgenodigd worden voor een gesprek. Er zal gepeild worden naar hun motivatie, kennis, vaardigheden en attitudes. Belangrijke aandachtspunten hierbij: sociaal voelend zijn, ouderen een warm hart toedragen, communicatievaardig zijn, betrouwbaarheid, stipt zijn in de naleving van de afspraken, respectvol omgaan met anderen en hun mening, empathie tonen en het respecteren van het beroepsgeheim.

Zorgburen voeren hun taken uit op vrijwillige, niet betaalde basis. Ze ontvangen wel een kilometervergoeding voor hun woonwerkverkeer en voor ritten die ze indien nodig doen voor hun ‘buren’.

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING - OCMW Cluster Hageland

Via arbeidstrajectbegeleding wordt aan werkzoekenden die extra aandacht nodig hebben bij hun zoektocht naar werk, een begeleiding op maat aangeboden.

Wilt u graag begeleiding in uw zoektocht naar werk?

Weet u niet hoe u moet solliciteren?

Heeft u hulp nodig bij het maken van een Curriculum Vitae (CV)?

kom eens langs!

Zitdag trajectbegeleiding OCMW Glabbeek: elke vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur

of maak een afspraak!

Contactpersoon: Brenda Bürecke - 0494/60.03.28

PWA-KANTOOR

Het PWA-kantoor is op geopend op maandag van 13.30 tot 14.30 uur.

Gelieve steeds een afspraak maken bij Mia Maleux op 0476/25.64.76 of pwa@glabbeek.be

Bookmark and Share