Aanvraag leefloon en opmaak GPMI

Als je niet in staat bent een inkomen te verwerven, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een leefloon. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Nationaliteit: Belg zijn (of EG-onderdaan met een verblijfsrecht langer dan 3 maanden, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, erkend vluchteling, erkende staatloze)
  • Leeftijd: meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk of een kind ten laste hebben)
  • Verblijfplaats: gewoonlijk en permanent op het grondgebied van Glabbeek wonen
  • Inkomen: beschikken over bestaansmiddelen lager dan het bedrag van het leefloon
  • Werkbereidheid: bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- en billijkheidsredenen niet kan
  • Rechten laten gelden: werkloosheidsuitkering, uitkering sociale zekerheid, onderhoudsverplichtingen, ...

Het recht op maatschappelijke integratie (RMI) kan toegekend worden onder volgende vormen:

  • Tewerkstelling
  • Een geïndividualiseerd project maatschappelijk integratie (GPMI), dit is bovendien verplicht voor jongeren beneden 25 jaar
  • Een leefloon in afwachting van tewerkstelling of een GPMI

De dienst arbeidstrajectbegeleiding zal helpen bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats. Hierbij kunnen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beroep doen op een professional om hun attitudes en competenties te versterken. Rekening houdend met hun interesses beoogt arbeidstrajectbegeleiding een finale (re-) integratie op de arbeidsmarkt.