Archeologie (Portiva)

Archeologie, heeft dat wel zin?

De archeologie onderzoekt het verleden op een wetenschappelijke manier. Niemand twijfelt eraan dat het belangrijk is om je geschiedenis te kennen. Natuurlijk weten we al veel, maar de meeste informatie die we krijgen is voornamelijk gebaseerd op geschreven bronnen die een eenzijdige kijk geven op de gebeurtenissen van vroeger. De archeologie biedt een waardevolle aanvulling omdat zij materiële sporen en vondsten bestudeert uit alle bevolkingslagen zonder beperking in ruimte of tijd, waardoor ons beeld op de geschiedenis veel ruimer en evenwichtiger wordt. Voor periodes waarvoor geen schriftelijke bronnen bestaan, is archeologie de enige bron van inlichtingen. Voor andere periodes vult het archeologisch materiaal de traditionele geschiedenis aan, belicht andere aspecten ervan of illustreert de geschreven bronnen.

Een groot deel van het Glabbeekse verleden kreeg geen neerslag in een geschreven archief dat ons iets zou kunnen vertellen over de inwoners van deze gemeente. Zo ontstaan er gaten in de geschiedenis. Overblijfselen uit dit verleden vinden we echter wel in een ander archief: het archeologisch bodemarchief. Het gaat om menselijk afval of restanten van huizen, tempels, bak- en smeltovens, begraafplaatsen en andere sporen van menselijk handelen.

Bij moderne ingrepen in het bodemarchief zoals ruilverkavelingen, nieuwbouw van woningen, aanleg van bedrijfsterreinen of infrastructuurwerken, dreigt unieke informatie uit het verleden verloren te gaan. Om dit kwetsbare bodemarchief te redden werd op 30 juni 1993 door de Vlaamse Regering het Decreet houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium ondertekend.

Portiva

In juli 2006 engageerde de gemeente Glabbeek zich samen met de gemeenten Linter, Hoegaarden en de stad Tienen om verantwoord om te gaan met het archeologisch erfgoed door de oprichting van de eerste Intergemeentelijke Archeologische Dienst in Vlaams-Brabant, PORTIVA (Plaatselijk Overleg Regio Tienen, Interlokale Vereniging voor Archeologie). Dankzij de loonsubsidie van de Vlaamse Overheid en het werkingskrediet dat de vier deelnemende gemeentes ter beschikking stellen, kan de intergemeentelijke archeoloog de roots van de inwoners blootleggen en het geheugen van de bevolking aanvullen. Zo kan ook de Glabbeekenaar zijn eigen verleden beter leren kennen en waarderen.

Informatie

Voor meer informatie over de dienst of over de bereikte resultaten en lopende projecten kan je terecht bij archeoloog Tom Debruyne of bij Burgemeester Peter Reekmans.

Archeoloog Tom Debruyne
Grote Markt 6, 3300 Tienen
0498 92 57 20
tom.debruyne.portiva@gmail.com