Feestcheque - Gemeentelijk subsidiereglement straat- en buurtfeesten Glabbeek

Wie een initiatief ontplooit in een straat of buurt binnen grondgebied Glabbeek met het oog op het bevorderen van de sociale contacten komt vanaf 1 juni 2024 in aanmerking voor een subsidie van het lokaal bestuur Glabbeek.

Straatfeest of buurtfeest

Dat is een activiteit voor alle bewoners van de volledige straat of een duidelijk afgebakend deel ervan. Vraag je subsidie aan met minimaal 3 personen die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen van de betrokken stra(a)t(en). Het minimaal aantal bezoekers bedraagt 15 personen.

Voorwaarden

 • De initiatiefnemers zijn meerderjarig en wonen in Glabbeek.
 • Het evenement gaat door op het grondgebied van Glabbeek.
 • Het evenement richt zich tot alle inwoners uit de straat of buurt afhankelijk van het soort aanvraag.
 • Het evenement is geen organisatie van de gemeente Glabbeek of een professionele organisatie.
 • Het evenement of organisatie mag op geen enkele andere manier subsidies ontvangen van de gemeente.
 • Het evenement is geen privé-feest, schoolfeest, geen feest met een politiek, religieus, filosofisch of zuiver commercieel karakter.
 • Per straat- of buurtfeest kan slechts éénmaal per kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Meerdere aanvragen waarbij straten cumulatief in worden opgenomen worden geweigerd.
 • Het subsidiebedrag bedraagt 125,00 euro.
 • Het logo van gemeente Glabbeek moet gebruikt worden op eventueel promotiemateriaal.
 • Een uitnodiging wordt bezorgd aan het gemeentebestuur per post of per mail via gemeentebestuur@glabbeek.be . Een controlebezoek tijdens het evenement is mogelijk.

Procedure

 • De organisator dient de aanvraag minimaal 14 dagen voor aanvang in.
 • Een volledige aanvraag kan je indienen via het bijbehorende aanvraagformulier, in te sturen via gemeentebestuur@glabbeek.be .
 • Financiële bewijsstukken (facturen, kassabonnen, …) ter verantwoording van het subsidiebedrag worden indien mogelijk samen met de aanvraag ingediend, of uiterlijk 30 dagen na afloop.

Beoordeling

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de 14 dagen over de aanvaarding van uw aanvraag, op advies van de Dienst Vrije Tijd. De aanvragers worden per mail of per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • Als het straat- of buurtfeest omwille van uitzonderlijke omstandigheden (slecht weer, …) niet kan doorgaan, wordt dit gemeld samen met de nieuwe datum aan de Dienst Vrije Tijd. Er hoeft bijgevolg geen nieuwe aanvraag te worden ingediend als het initiatief nog in hetzelfde jaar georganiseerd zal worden.