Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert de gemeenteraad inzake ruimtelijke ordening. Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met planning. Daar kunnen haar taken 'bij ontstentenis' niet worden overgenomen door een commissie van een hoger niveau, in tegenstelling tot de gemeentelijke en regionale commissies van advies uit het 'oude' decreet.
Dus: geen GECORO, geen gemeentelijke plannen meer.

 • De commissie speelt in de eerste plaats een rol bij het tot stand komen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 • Dat houdt in dat de commissie vanaf de aanvang van de opmaak van het plan een bevoorrechte gesprekspartner is van de opstellende overheid, zowel bij het denkproces, als bij de communicatie van het denkproces naar de burger. Het houdt o.m. in dat de voorzitter of afgevaardigde van de commissie als waarnemer kan deelnemen aan de plenaire vergadering en aldus zorgen voor een goede informatiedoorstroming.
 • In elk geval wordt door de commissie advies gegeven aan de gemeenteraad vóór de voorlopige vaststelling van een dergelijk plan.
 • GECORO bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp.
  De commissie geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad, die het plan definitief vaststelt op basis van al die gegevens.
 • Zij speelt een rol bij het tot stand komen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • De commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
 • Zij geeft tevens advies aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijke jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.
 • De commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.
 • Zij kan op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen.

Er zijn vele adviesdomeinen denkbaar: aanplantingen, aanleg van nutsvoorzieningen, uitrusting van straten en van verkavelingen naargelang hun ligging in of nabij het centrum van een kern, reglementen inzake publiciteit op of nabij gebouwen en in de open ruimte, wegentracés, belangrijke stedenbouwkundige vergunningen, …

Samenstelling

De gemeenteraad heeft in zitting van 4 april 2019 de nieuwe leden van de GECORO benoemd.

Hier vindt u de ledenlijst (pdf, 106.9 kB).

Contacteren

De GECORO is bereikbaar via de voorzitter: Luc Lambrechts, 0476/90.14.59, gecoro@glabbeek.be.