Gemeentebegroting 2022

De gemeenteraad van 23 december 2021 keurde de gemeentebegroting 202 van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek, het OCMW- en de gemeente goed. Omdat wij veel belang hechten aan een transparant bestuur, geven wij hieronder ook een duidelijk beeld van de financiële toestand van onze gemeente. Wij vinden het uitermate belangrijk dat elke inwoner op de hoogte is en blijft van hoe een gemeentebestuur met de publieke middelen omgaat. 

De beleids- en beheerscyclus (BBC) die gemeenten sinds 2014 van de hogere overheid moeten voeren bepaalt dat er een meerjarenplan moet opgemaakt worden na het eerste jaar van de legislatuur. Het meerjarenplan vormt de kern van de BBC en een gemeentebestuur legt hierin de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. In het kader van de BBC moet elk gemeentebestuur financieel in evenwicht zijn. Deze evenwichtsvereiste is dubbel en wordt beoordeeld op basis van de autofinancieringsmarge (AFM) en het beschikbaar budgettair resultaat. De AFM van een gemeente is het verschil tussen het saldo dat de gemeente jaarlijks vanuit zijn werking overhoudt en de aflossingen van leningen. Deze AFM geeft aan of de financiën van het bestuur duurzaam in evenwicht zijn en of de gemeente in staat is haar leningslasten te dragen vanuit het overschot uit de gewone werking. De AFM moet van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan. Het gemeentebestuur van Glabbeek kiest er al sinds 2014 bewust voor om de AFM elk jaar positief te houden. 

AUTOFINANCIERINGSMARGES VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025:               
2022: 83.411 euro - 2023: 288.818 euro - 2024: 352.463 euro - 2025: 490.329 euro
        
HET BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025:
Het financieel evenwicht van een gemeente wordt beoordeeld op basis van de AFM en het beschikbaar budgettair resultaat. Daarom is ook een positief beschikbaar budgettair resultaat - dit is het restbedrag van de financiële reserves van de gemeente na aftrek van alle investeringen op het einde van de bestuursperiode - zeer belangrijk. De finale beoordeling van het financieel evenwicht gebeurt op basis van het laatste jaar in het meerjarenplan. Het gecumuleerde budgettaire resultaat (spaarpot van de gemeente) in het laatste jaar van het meerjarenplan is 1.405.902 euro. (met de overschotten van de rekeningen zal dit bedrag nog verder stijgen tot 2.205.902 euro in 2025). Hierbij moet je ook nog het overschot van 647.706 euro in 2025 van het AGB Glabbeek bijtellen en dan kom je aan een totaal van maar liefst 2.853.608 euro. Ter vergelijking: bij het begin van de vorige bestuursperiode in 2013 was het gecumuleerde budgettair resultaat 2.532.847,19 euro en bij het begin van deze bestuursperiode in 2018 was het gecumuleerde budgettair resultaat 2.138.329,30 euro.

Ook deze legislatuur wordt er opnieuw met een doordachte langetermijnvisie fors geïnvesteerd en worden er duidelijke keuzes gemaakt waardoor onze gemeente financieel gezond blijft in de toekomst. Op het einde van de legislatuur zal er bovendien meer in de spaarpot van de gemeente zitten dan bij de start van de legislatuur. Dat deze spaarpot al jaren stabiel is komt net omdat we sinds 2013 enorm veel investeringen financieren met het massaal aantrekken van subsidies en enkel nieuwe leningen aan te gaan als er oude leningen vervallen. Bovendien steeg er sinds 2013 geen enkele belasting in Glabbeek en krijgen de inwoners vanaf 2022 een forse belastingvermindering doordat het gemeentelijk afvalcontainerpark quasi gratis wordt voor iedereen.

Meer info: Burgemeester Peter Reekmans (bevoegd voor financiën), 016/77.29.21, burgemeester@glabbeek.be 

Gepubliceerd opdinsdag 21 dec 2021 om 11:26