Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan centrum Glabbeek

De bestendige deputatie heeft bij besluit van 31 juli 2008 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum en woonproject De Melkroos", zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Glabbeek op 12 juni 2008, goedgekeurd.

Een RUP is een verordenend plan dat wordt opgemaakt ter uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Voor meer informatie over het GRS verwijzen we naar het gemeentelijk informatieblad van februari 2006 (pdf, 2.7 MB).
Dit RUP behelst enerzijds de creatie van een centrum voor de dorpskern van Glabbeek en anderzijds de ontwikkeling van een nieuw woongebied.

Creatie van een centrum voor Glabbeek

Glabbeek heeft zich historisch ontwikkeld als een lintdorp. Alle centrumfuncties liggen verspreid langs de Grotestraat. Er is momenteel geen echt centrum waar te nemen, en er is dus geen centrale ontmoetingsplaats in de kern van Glabbeek. Wel bestaan er een aantal gemeenschapsvoorzieningen (een supermarkt, het gemeentehuis, CC De Roos, de sporthal, de Glazuur, ...). In het GRS werd de realisatie van een centrumgebied voor Glabbeek als strategisch project opgenomen. De voormalige veilingsite, waar nu de supermarkt gevestigd is, werd hiervoor aangeduid. Deze locatie biedt heel wat mogelijkheden als centrumgebied. Er is een belangrijke trekker (de supermarkt), er is een plein (de parking van de supermarkt) en het is mogelijk om nieuwe functies een plaats te geven (nieuwe wanden rond het plein).
Het is de bedoeling om van de bestaande parking een echt centrumplein te maken, waarrond bestaande en nieuwe commerciële functies zich kunnen ontwikkelen. Zo kan er een kwaliteitsvolle publieke ruimte ontstaan waar bovendien plaats wordt ingeruimd voor betaalbaar wonen en woonondersteunende voorzieningen.

Realisatie van een nieuw woongebied

Het GRS toont duidelijk de behoefte aan een woonuitbreidingsgebied in de kern van Glabbeek en aan de realisatie van een sociaal woonproject. Om het centrum te versterken werd er geopteerd om het bestaande woonuitbreidingsgebied langs de Stationsstraat gedeeltelijk te verplaatsen naar het te realiseren nieuwe centrum. Op deze manier wensen we aan de dorpskern van Glabbeek een meer compacte structuur te geven, die onmiddellijk aansluit bij de voorzieningen. Tevens wordt er op deze manier een groter draagvlak gecreëerd voor de uitbouw van het nieuwe centrum.