Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum - herziening’

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'centrum - herziening' dat op dit moment in opmaak is, heeft tot doel om het bestaande gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum en woonproject De Melkroos’ te herzien en o.a. een aantal herbestemmingen naar recreatie door te voeren. Anderzijds wordt ook de sporthal en onmiddellijke omgeving opgenomen om een uitbreiding mogelijk te maken.
In een eerste fase werd een startnota en bijhorende procesnota opgemaakt. De publieke raadpleging hierover vond plaats van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021. Deze nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je onderstaand nog steeds consulteren. In het kader van de raadpleging vond op 1 juni 2021 een digitaal infomoment plaats. Het verslag hiervan kan je eveneens onderstaand consulteren. Er werd over de startnota ook advies gevraagd aan diverse (advies)instanties.

De resultaten van deze raadpleging (adviezen, inspraakreacties, etc.) werden nu verwerkt in een scopingnota. De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Daarnaast toont het aan hoe er wordt omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties. Je kan deze scopingnota, net als een aangepaste versie van de procesnota, op deze pagina terugvinden. Op basis van de scopingnota zal er een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.