Herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum'

Met de goedkeuring van het RUP ‘zonevreemde recreatie’ zette de gemeente een volgende stap in het uitbouwen van een gemeentelijke recreatiecluster in het centrum van Glabbeek. Inmiddels blijkt een toenemende behoefte aan ruimte voor recreatie en wenst de gemeente de sporthal uit te breiden en een aantal openlucht recreatieterreinen te realiseren.

Voorliggend RUP zal tegemoetkomen aan deze doelstellingen door enerzijds het bestaande RUP ‘Centrum en woonproject De Melkroos’ te herzien en een aantal herbestemmingen naar recreatie door te voeren. Anderzijds wordt de sporthal en onmiddellijke omgeving opgenomen om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken.

Ter hoogte van het gemeentehuis en het cultureel centrum De Roos is er nood aan bijkomende parkeerruimte, op piekmomenten is er een sterke parkeerdruk op de Grotestraat. Een deel van het plangebied zal worden ingezet om bijkomende parkeerruimte te creëren.

Het bestaande RUP ‘Centrum en woonproject De Melkroos’ voorzag een woonproject aan de rand van de kern waarbij er binnen de kern een aantal percelen een ruime groene invulling kregen om het landelijke karakter te behouden. Deze visie strookt niet meer met de hedendaagse uitgangspunten rond kwalitatief verdichten waarbij er zoveel mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag wordt ontwikkeld. Ook dit wordt meegenomen en een aangepaste visie wordt uitgewerkt.

In uitvoering van artikel 2.2.18 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Glabbeek aan dat er van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 een publieke raadpleging gehouden wordt over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum – herziening’. 

Meer hierover op www.glabbeek.be/gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-centrum-herziening

Gepubliceerd opdonderdag 6 mei 2021 om 09:19