Omgevingsvergunningen

 
Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket. Een digitale aanvraag verloopt enkel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be/main . Het dossier krijgt dan een volledig digitale afhandeling.

In sommige gevallen volstaat een melding.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Wat is er veranderd?

 • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
 • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.
 • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Deze soorten lokale dossiers

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend.
Lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
 • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

________________________________________________________________________________________________

ROOIEN VAN BOMEN

Wettelijke bepalingen:
Elke inwoner van Vlaanderen heeft de plicht om te zorgen voor de natuur. Met andere woorden: bij elke handeling moet iedere inwoner ervoor zorgen dat er geen natuurelementen  vernietigd worden, en dat schade aan de natuur voorkomen of hersteld wordt.

Ondanks de toegenomen aandacht voor de natuur, worden steeds meer dieren en planten zeldzaam in Vlaanderen. Ook halfnatuurlijke landschappen worden steeds zeldzamer. Het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu werd daarom aangepast. Vanaf 10 oktober 1998 wordt de wijziging van vegetaties (dit zijn alle gewassen, behalve cultuurgewassen) en kleine landschapselementen geregeld via verboden en vergunnings- of meldingsplicht. Wie voortaan vegetaties of kleine landschapselementen (hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen, ...) wil wijzigen, moet weten dat er een verbod kan rusten op die handeling of dat er een natuurvergunning of een bouwvergunning moet worden aangevraagd of een melding gebeuren.

Welke aanvraag moet ik doen?
De natuurvergunningsplicht geldt voor vegetaties in bepaalde gebieden en voor een reeks kleine landschapselementen. Deze kleine landschapselementen zijn: houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen, spoorwegen en waterwegen.

De omgevingsvergunning geldt voor het kappen van bomen.

Hoe aanvragen?
Een natuurvergunning en een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij het gemeentebestuur.
Op voorwaarde dat aan de zorgplicht is voldaan, zijn sommige werken vrij van verbod of vergunning. Het betreft werken in woon- en industriegebieden (volgens het gewestplan) binnen een straal van 100m rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw. In deze gebieden blijft echter het gemeentelijk kapreglement van toepassing.

Aanvraagformulieren?
U kunt steeds terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis voor het bekomen van de nodige aanvraagformulieren. Afhankelijk van de inkleuring op het gewestplan en afhankelijk van de handeling die u wenst uit te voeren zal uw aanvraag behandeld worden in het kader van het natuurdecreet of volgens het gemeentelijk kapreglement.

_________________________________________________________________________________________________

AANPLANTINGEN VAN BOMEN

Je had het misschien niet verwacht, maar voor het aanplanten van bomen heb je tot op heden nog geen vergunning nodig. Althans zolang je niet de intentie hebt om een bos aan te planten.

Wil je een perceel bebossen, dan heb je wel een vergunning nodig. Deze kan je heel eenvoudig aanvragen door een schrijven te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen waarin je duidelijk aangeeft welke perceel je wenst te bebossen, en welke boomsoorten zullen worden aangeplant.

Voor aanplantingen dien je wel een aantal afstandregels te respecteren. Niet gemene hagen moeten op 50 cm van de perceelsgrens worden geplaatst. Deze hagen mogen maximaal 170 cm hoog worden. Hagen die hoger zijn dan 170 cm en hoogstambomen moeten aangeplant worden op minstens 2 meter van de perceelsgrens. Bij hoogstambomen is het vaak aangeraden om zelfs een grotere plantafstand te respecteren. De bomen mogen immers geen hinder veroorzaken voor de aangrenzende eigenaars.

_________________________________________________________________________________________________