Openbaar onderzoek van 14/01/2022 t/m 14/03/2022 over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voorzien voor de periode 2023 – 2027  in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115.
De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:.

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
 2. het concurrentievermogen vergroten;
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
 5. zorgen voor het milieu;
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
 7. de generatiewissel bevorderen;
 8. het platteland vitaal houden;
 9. de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

De documenten inkijken
De volgende documenten zijn raadpleegbaar

 • Ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch
 • Richtlijnen plan-MER PL0272
 • Ontwerp- plan-MER PL0272

U kan deze documenten ook raadplegen bij de initiatiefnemer (departement Landbouw en Visserij) en op uw gemeentehuis.

Opmerkingen indienen

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de initiatiefnemer op onderstaand adres of e-mailadres;
Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Gepubliceerd opvrijdag 14 jan 2022 om 16:30