Openbaar onderzoek van 14/01/2022 t/m 14/03/2022 over het ontwerp plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027

Het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voorziet voor de periode 2021-2027 in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)  en het maritiem beleid van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139.
De opmaak van het Belgisch programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het  Belgisch programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen

Voor het Programma EFMZVA 2021-2027  kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp-Programma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

De documenten inkijken
De volgende documenten zijn raadpleeg

  • ontwerp Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027
  • Richtlijnen plan-MER PL0269
  • Ontwerp- plan-MER PL0269

U kan deze documenten ook raadplegen bij de initiatiefnemer (departement Landbouw en Visserij) en op uw gemeentehuis.

Opmerkingen indienen
Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de initiatiefnemer op onderstaand adres of e-mailadres;
Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

Gepubliceerd opvrijdag 14 jan 2022 om 16:30