Toespraak burgemeester Peter Reekmans tijdens de uitreiking van eretekens – donderdag 9 maart 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,
Collega’s van het college,
Waarde ere-mandatarissen,
Beste genodigden,

Eretekens in één van de Nationale Ordes van België worden uitgereikt aan personen die een lange politieke carrière achter de rug hebben of voor een bijzondere verdienste aan het land of de bevolking. Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen werden er bij Koninklijk Besluit door Koning Filip I eretekens in de Nationale Ordes uitgereikt aan 6 gewezen mandatarissen van de gemeente Glabbeek.

Ere-OCMW-voorzitter Arthur Merckx krijgt vanavond de ridderorde uitgereikt in de Orde van Leopold II. En ere-schepenen Roger Raymaekers, Jean-Louis Deracourt, Jos Vicca, Greet Holsbeek en Georges Arnauts mogen vanavond de Gouden Palmen der Kroonorde in ontvangst nemen.

Maar we reiken vanavond ook aan 2 nog actieve mandatarissen en 3 ere-mandatarissen burgerlijke eretekens uit doordat ze meer dan 25 of 35 jaar actief zijn of waren als mandataris. Ere-burgemeester Arseen De Coster ontvangt voor meer dan 35 jaar mandaat het burgerlijk kruis 1ste klasse en ere-schepenen Greet Holsbeek en George Arnauts ontvangen voor meer dan 25 jaar mandaat de burgerlijke medaille 1ste klasse. En tot slot krijgen ook huidig gemeenteraadslid Maria Saelmaekers en ikzelf de burgerlijke medaille 1ste klasse. En in de loop van volgend jaar ontvangt ook nog ere-burgemeester Jean Vanschoubroek en meerdere personeelsleden van onze gemeente deze burgerlijke medaille 1ste klasse. 

En ook al is het huidig gemeentebestuur van een andere politieke strekking dan de meeste ere-mandatarissen die we vanavond huldigen, toch zorgen we als huidige meerderheid dat iedereen gehonoreerd wordt voor zijn of haar jarenlange politieke inzet voor ons dorp. Op respect voor het jarenlang vervullen van een politiek mandaat in ons dorp staat er namelijk geen politieke kleur. Het is trouwens onder mijn beleid dat het toekennen van deze eretekens voor het eerst in 2020 werd ingevoerd in onze gemeente. Helaas kunnen deze eretekens niet postuum worden uitgereikt, want anders had ik deze vandaag ook met veel trots uitgereikt aan o.a. wijlen ere-schepenen André Debecker, René Geysermans, Victor Genoe, Jan Veulemans, Louis Andries en Jef Lenaerts. 

Geachte genodigden,
De uitreiking van eretekens in de Nationale Ordes is strikt gereglementeerd. Zo kunnen naast burgemeesters enkel gewezen OCMW-voorzitters met een staat van dienst van minimaal 15 jaar een ridderorde krijgen. Vandaag hebben we in onze gemeente maar één gewezen OCMW-voorzitter die in aanmerking kwam door zijn jarenlange staat van dienst. Arthur Merckx was OCMW-voorzitter in Glabbeek onafgebroken van 1983 tot 2001 gedurende maar liefst 18 jaar. Tuur was niet alleen jarenlang de politieke sterkhouder van de lokale CVP in deelgemeente Wever, maar hij zette zich ook heel wat jaren in als voorzitter van de inrichtende macht van de vrije basisscholen van Bunsbeek en Wever. Tuur besefte als OCMW-voorzitter ook al dat een sociale dorpssamenleving vooral een zorgende samenleving is, die begint in ons eigen dorp en in onze eigen buurt. In 2001 het jaar dat Tuur stopte als mandataris, startte namelijk pas mijn gemeentelijke politieke carrière, waardoor we nooit samen aan politiek hebben gedaan. Maar dit neemt niet weg dat ik uitermate veel respect heb voor zijn jarenlange inzet en hem dan ook dadelijk met veel fierheid zijn ridderorde zal overhandigen. 

Schepenen, OCMW- of gemeenteraadsleden komen pas na minimum 3 lesgislaturen in aanmerking voor de Gouden Palmen der Kroonorde. Vanavond krijgen maar liefst 5 gewezen schepenen van de gemeente Glabbeek dit nationaal ereteken uitgereikt.

Roger Raymaekers was 18 jaar politiek actief in onze gemeenteraad en sterkhouder van de toenmalige CVP in deelgemeente Bunsbeek. Van 1977 tot 1983 als gemeenteraadslid van Glabbeek en van 1983 tot 1995 als schepen. Eén van zijn belangrijkste schepenbevoegdheden was sport en in die hoedanigheid was hij de drijvende kracht achter de bouw van de gemeentelijke sporthal. Als kleine gemeente durfden wij op 12 april 1990 de beslissing nemen om de grote investering van maar liefst 36.133.945 Bef. te doen voor onze sporthal die op 16 september 1994 plechtig ingehuldigd werd. Dankzij Roger waren we als kleine gemeente in de ruime regio voorloper met de bouw van een sporthal als deze, vele andere buurgemeenten volgden pas zelfs maar pas enkele jaren geleden ons voorbeeld met de bouw van een sporthal en vele anderen hebben er zelfs nog geen staan in hun gemeente. In 1997 ontving Roger al de Gouden Medaille der Kroonorde als ambtenaar en voor zijn jaren als mandataris ontvangt hij de Gouden Palmen der Kroonorde. Ook Roger zal ik dadelijk met veel erkentelijkheid zijn ereteken overhandigen. 

Jean-Louis Deracourt was maar liefst 23 jaar actief als liberaal gemeenteraadslid en eerste schepen in Glabbeek. Hij was als schepen bevoegd voor onder andere financiën, cultuur en bibliotheek en realiseerde in die hoedanigheid de bouw van de huidige gemeentelijke bibliotheek en de verbouwing van de oude vervallen brouwerij de Roos naar het prachtige Gemeentelijk Centrum de Roos. Het was Jean-Louis die mij al als 16-jarige overtuigde om in de lokale politiek te stappen en hij is hierdoor naast Jean-Marie Dedecker één van mijn twee politieke vaders. Ruim 15 jaar was hij mijn mentor en compagnon de route waar ik veel van geleerd heb. Jean-Louis stopte in 2006 met lokale politiek en ik heb het altijd spijtig gevonden dat hij het succes van de Dorpspartij waarvan hij mee de kiem gelegd heeft niet meer actief heeft kunnen meemaken. Doordat hij me als mens altijd al nauw aan het hart lag is het een eer om vanavond als zijn pupil en huidig burgemeester hem dit ereteken als een eresaluut te mogen overhandigen.  

Jos Vicca was 18 jaar schepen en 1 jaar burgemeester in Glabbeek en hij was jarenlang het regionaal boegbeeld van het NCMV (het huidige Unizo), Als schepen was hij doorheen drie legislaturen onder andere bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening, middenstand, sport, jeugd en het gemeentelijk muziek -en theateratelier. Als schepen van ruimtelijke ordening legde hij de kiem van meerdere projecten zoals het nieuw woonzorgcentrum, het commercieel centrum, de uitbreiding van de KMO-zone en de bouw van een eerste sociale woonwijk. En als schepen van openbare werken maakte hij voor het eerst een inventaris op van alle straten en hun toestand in onze gemeente. Dit mondde onder zijn burgemeesterschap uit in het wegenmeerjarenplan 2013-2030 dat we vandaag nog steeds enorm actief aan het uitvoeren zijn. 

In 2012 vonden wij elkaar nadat we eerder jaren tegenover elkaar stonden, ik in de oppositie en hij in de meerderheid. Maar ook al waren we eerst politieke tegenstanders en ging het er regelmatig stevig aan toe in de gemeenteraad, we hebben elkaar altijd geapprecieerd en dat leidde tot een hechte band toen we het beleid in dit dorp overnamen. In 2011 wou Jos zelfs stoppen met politiek en kon ik hem overtuigen de handen in elkaar te slaan om een ander beleid tot stand te brengen in ons dorp. Wij schreven samen nog lang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een financieel berekend meerjarenplan, waarmee we na de verkiezingen meteen aan de slag gingen en waarvan vandaag zowel voor -als tegenstanders enkel kunnen toegeven dat dit ons dorp de voorbije jaren meer dan ten goede kwam. Jos zijn rol in het tot stand komen van het huidig beleid was dan ook zeer groot en daarvoor overhandig ik hem dadelijk met veel vriendschap en dankbaarheid zijn ereteken. 

Greet Holsbeek was maar liefst 27 jaar actief als gemeenteraadslid en schepen in Glabbeek. Van 1995 tot 2007 was zij gemeenteraadslid voor de toenmalige CVP in de meerderheid, van 2007 tot 2013 was zij schepen en van 2013 tot 2022 oppositieraadslid voor CD&V. Als schepen was zij onder andere bevoegd voor jeugd, sport en burgerlijke stand en zette zij haar schouders onder de uitbouw van de jeugd -en sportwerking in ons dorp. We zaten samen jarenlang in de gemeenteraad en zij is ook één van de gehuldigden vandaag die ook mijn oppositiewerk onderging. En in 2012 was op dat ogenblik het water veel te diep tussen haar en mijn partij, waardoor na een hevige politieke strijd zij met haar partij in de oppositie terecht kwam. Maar als mens heb ik altijd enorm veel waardering gehad voor Greet. Want soms lopen zaken nu eenmaal zoals ze gelopen zijn en maken politici langs beide zijden fouten die ze later misschien anders zouden aangepakt hadden. Daarom reik ik vanavond Greet met veel respect en dankbaarheid voor haar jarenlange inzet voor ons dorp haar niet alleen de Gouden Palmen in de Kroonorde uit, maar ook de burgerlijke medaille 1ste klasse. 

Georges Arnauts was ook maar liefst 27 jaar politiek actief in onze gemeente en sterkhouder van de CVP en later CD&V in deelgemeente Bunsbeek. Van 1995 tot 2001 was hij gemeenteraadslid in de meerderheid, van 2001 tot 2013 was hij OCMW-raadslid, van 2003 tot 2013 was hij OCMW-voorzitter en schepen en van 2013 tot 2022 was hij oppositieraadslid. 
Vanuit zijn professionele activiteiten bij de Christelijke mutualiteiten was het OCMW-voorzitterschap gedurende 10 jaar in zijn eigen dorp een logische aanvulling. Als OCMW-voorzitter besefte ook hij dat een zorgende samenleving is begint in ons eigen dorp en in onze eigen buurt. De combinatie van zijn jarenlange ervaring vanuit de mutualiteit, speelde dan ook in zijn sociaal politiek engagement een belangrijke rol. Onder zijn voorzitterschap werd er een nieuw OCMW-gebouw in gebruik genomen en werden heel wat thuisdiensten van het OCMW uitgebouwd. Doordat Georges de meeste jaren van zijn politieke loopbaan actief was in het OCMW hadden we minder contact en kwamen we elkaar pas tegen in de gemeenteraad toen hij oppositieraadslid werd. Vandaag bewijst hij als zeer actieve vrijwilliger binnen de ziekenzorgkern Bunsbeek van Samana nog steeds dat het sociale gebeuren in ons dorp voor hem uitermate belangrijk is en blijft. Daarom reik ik hem vanavond met veel eerbied en dankbaarheid voor zijn jarenlang sociaal engagement de Gouden Palmen in de Kroonorde uit, maar ook de burgerlijke medaille 1ste Klasse voor zijn jarenlange inzet voor ons dorp. 

Gemeenteraadslid Maria Saelmaekers moet nog even wachten op haar ridderorde in de Kroonorde omdat we haar aanvraag als mandataris gecumuleerd hebben ingediend met haar carrière in het onderwijs. Maar vandaag krijgt ze voor haar jarenlange inzet als lokaal mandataris al wel het burgerlijk ereteken 1ste Klasse uitgereikt. Maria bekleed al maar liefst 25 jaar een politiek mandaat in ons dorp. Van 1995 tot 2001 was zij oppositieraadslid in het OCMW voor de VFP. Van 2001 tot 2006 was zij gemeenteraadslid in de meerderheid voor de toenmalige CVP. Van 2006 tot 2013 was zij schepen voor CD&V, van 2013 tot 2019 was zij oppositieraadslid en sinds verleden jaar is zij opnieuw als opvolger toegetreden tot de OCMW- en gemeenteraad. Maria was als schepen onder andere bevoegd voor milieu, cultuur en het gemeentelijk muziek -en theateratelier. Maar daarnaast speelde ze ook jarenlang een belangrijke rol in het onderwijs van ons dorp. In 1972 werd zij directeur van de vrije basisschool in Bunsbeek en bouwde ze gedurende 41 jaar deze school uit tot één van de betere dorpsscholen in de regio. Ik ben Maria niet alleen dankbaar dat ze mij persoonlijk in het eerste studiejaar leerde schrijven en rekenen, maar heb vooral enorm veel lof voor haar jarenlange inzet als directeur in de school, waar ik zelf school liep. Maria speelde ook een belangrijke rol in de hereniging van de afgescheurde VFP en de toenmalige CVP. En vandaag speelt ze nog steeds een belangrijke rol in tal van verenigingen en de parochiale werking in Bunsbeek. Met veel dankbaarheid reik ik dadelijk aan de vrouw die me leerde schrijven en rekenen de burgerlijke medaille 1ste Klasse uit.   

En voor iemand met een staat van dienst als ere-burgemeester Arsène De Coster heb ik uiteraard enorm veel respect. Arsène De Coster werd in 1958 gemeenteraadslid en was van 1964 tot 1976 burgemeester van de autonome gemeente Glabbeek-Zuurbemde. In 1976 werd hij voor de CVP de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Glabbeek en hij bleef dit tot 1994. Van 1994 tot 2006 was hij gemeenteraadslid van Glabbeek, waardoor hij in totaal maar liefst 48 jaar politiek actief was in onze gemeente, waarvan 30 jaar als burgemeester. Wegens een medische ingreep kon hij vanavond spijtig genoeg niet aanwezig zijn. 
Maar nadat ik Arsène al in 2020 de ridderorde in de Kroonorde mocht overhandigen, zal ik hem de komende dagen met enorm veel eer ook het burgerlijke kruis 1ste Klasse voor meer dan 35 jaar politiek mandaat uitreiken. 
Nadat ik eerder al op uitzonderlijk jonge leeftijd een ridderorde kreeg blijf ik verbaasd dat ik vandaag al 23 jaar in de gemeenteraad zetel en hierdoor de hoogste rangorde van de huidige gemeenteraadsleden bekleed. Dit jaar kan ik bovendien ook al terugkijken op 10 jaar burgemeesterschap en 5 jaar als Vlaams parlementslid. Hiervoor kom ik dus ook in aanmerking voor een ereteken vanavond, maar daarvoor geef ik dadelijk het woord aan eerste schepen Kris Vanwinkelen. 

Dames en heren,
Laat me besluiten met een vraag die ik vaak krijg. Wat drijft je om je als burgemeester dag in dag uit in te zetten voor ons dorp. Het antwoord daarop is voor mij is namelijk heel eenvoudig, ik wil na mijn bestuursperiode mijn geboortedorp mooier achterlaten dan dat ik het ooit gekregen heb. Ik denk dat alle gehuldigden van vanavond tijdens hun ambtsperiode dezelfde drijfveer hadden. 
Leve Glabbeek! 

Peter Reekmans
Burgemeester

Gepubliceerd opmaandag 13 mrt 2023 om 14:38