Vrijwillige en professionele bewakingsagenten

Professionele bewakingsagenten

Professionele bewakingsondernemingen zijn onderworpen aan strikte vergunningsvoorwaarden. De lijst van vergunde bewakingsondernemingen is raadpleegbaar op de websites www.vigilis.be of www.besafe.be. Professionele bewakingsagenten werden gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken en hebben een opleiding gevolgd.

Een professionele bewakingsagent draagt een uniform van de onderneming en moet een identificatiekaart zichtbaar dragen. Let op: niet alle professionele bewakingsagenten hebben een erkenning om te werken op fuiven.

Vrijwillige bewakingsagenten

De wetgeving voorziet een soepelere organisatie van de bewaking voor niet-commerciële evenementen in het verenigingsleven, zoals een fuif van een jeugdvereniging. Je mag vrijwillige bewakingsagenten inzetten. Er zijn wel een paar voorwaarden en de bewakingsagenten moeten zichtbaar zijn.

Welke verenigingen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid?

 • De vereniging mag geen winstoogmerk beogen
 • De vereniging heeft een ander doel dan de organisatie of het faciliteren van evenementen

Wie kan deze activiteit uitvoeren voor de organiserende vereniging?

 • Effectieve leden van de vereniging
 • Personen met een effectieve of aanwijsbare band met de vereniging

Welke voorwaarden zijn verbonden aan de personen onder dit uitzonderingsregime?

 • Ze voeren de bewakingsactiviteit vrijwillig en onbezoldigd uit
 • Sporadisch (max. 4 keer per jaar)
 • De burgemeester moet toestemming geven, na advies van de korpschef

Aan welke uitoefeningsvoorwaarden moet een vrijwillige bewakingsagent voldoen?

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Geen correctionele veroordelingen hebben opgelopen en moet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden
 • Onderdaan van een lidstaat van de EU of minstens 3 jaar de wettige hoofdverblijfplaats hebben in België
 • Professionele bewakingsagenten, wapenhandelaren en politieagenten kunnen nooit ingezet worden als vrijwillige bewakingsagent
 • Sinds 3 jaar geen lid geweest zijn een politiedienst

Combinatie van vrijwillige en professionele bewakingsagenten

Het is mogelijk om een combinatie van vrijwillige en professionele bewakingsagenten in te zetten. Sommige taken mogen en kunnen niet worden uitgevoerd door vrijwillige bewakingsagenten bv. bodyguarding, VIP-bescherming … Vrijwillige bewakingsagenten mogen alleen goederen bewaken en de persoonscontrole doen op evenementen.

Vrijwillige bewakingsagenten hebben als voordeel dat ze makkelijk aanspreekbaar zijn en de meeste bezoekers kennen. Doordat professionele bewakingsagenten de bezoekers niet kennen, is het net makkelijker om in te grijpen en kordaat op te treden.                                                                

Taken en bevoegdheden van evenementenbewaking

Hieronder volgt een mogelijke lijst van taken:

 • Toezicht en controle om na te gaan of personen wapens of gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen die het evenement kunnen verstoren of de veiligheid van aanwezigen in het gedrang kunnen brengen.
 • Visuele controle van de inhoud van de bagage en controle of de bezoeker bovenstaande goederen op zich draagt. Wie de controle weigert kan de toegang geweigerd worden. Een vrijwillige bewakingsagent mag geen fouillering of systematische controle doen.
 • Ingrijpen wanneer iemand ondanks de toegangsweigering toch toegang probeert te verschaffen.
 • Zorgen dat ramen en deuren dicht blijven zodat de muziekhinder voor de buurt beperkt blijft.
 • Feestvierders sensibiliseren om het vertrek en de aankomst op een rustige manier te laten verlopen.
 • Toezicht op het gedrag van de aanwezigen (agressief gedrag, gedrag dat een gevaar kan inhouden voor het publiek) om de veiligheid te garanderen.
 • Risico's herkennen en daarop reageren.
 • Controleren dat de nooduitgangen altijd vrij blijven en dat niemand langs die weg probeert binnen te geraken.
 • In geval van nood de hulpdiensten verwittigen en eventueel nooduitgangen open zetten. Helpen met het ontruimen van het terrein.
 • Toezicht houden op de parking, de voertuigen, de fietsen met als doel vandalisme of diefstal te vermijden.

Welke taken mogen zeker niet:

Alle controles die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen zijn verboden:

 • Nagaan of iemand iets heeft gestolen
 • Controleren of iemand drugs bij zich draagt
 • Controleren naar fototoestellen bij bezoekers aan een concert
 • Fouilleren (enkel voor vrijwillige bewakingsagenten)

Welke bewakingsagenten?

De organisator beslist zelf om vrijwillige en/of professionele bewakingsagenten in te zetten (volgens de wettelijke voorwaarden).

Het is ook mogelijk dat de burgemeester, na advies van de Dienst Vrije Tijd of het college van burgemeester en schepenen, de inzet van vrijwillige en/of professionele bewakingsagenten oplegt.

Het aantal bewakingsagenten is afhankelijk van verschillende zaken: locatie, soort evenement, aantal bezoekers, evaluatie voorbije evenementen … .