Nieuws vanuit het OCMW

WEEK VAN DE OPVOEDING 2018:

Op woensdag 16 mei 2018 nodigen we alle kinderen en ouders uit in de Roos. Theater Hutsepot brengt het stuk 'Over hoedjes en kalfjes'.

De voorstelling start om 15 uur en de inkom is gratis!

De volledige aankondiging vind je hier (, 627.9 kB).

week-van-de-opvoeding_0
Klik om te vergroten

NIEUW IN 2018 !

De gezamenlijke aankoop van stookolie zal vanaf dit jaar plaats vinden in de maanden januari, mei en oktober.

Hier vind je het inschrijvingsformulier (pdf, 385.3 kB) voor de eerstvolgende aankoop.

Ook de uiterste datum voor de aanvraag van de mantelzorgpremie werd aangepast. Dit jaar vragen we ten laatste op 31 mei 2018 je aanvraag binnen te brzengen. Op die manier kennen we al onze mantelzorgers tijdig om ze eind juni uit te nodigen voor de jaarlijkse receptie voor deze vrijwilligers. We zullen jullie tijdig via het gemeentelijk infoblad en de website hier aan herinneren.

Huis van het Kind Glabbeek stapt mee in het Boekstart-project.

Boekstart wil ouders samen met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. We willen jonge ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.

Samen met de Openbare Bibliotheek van Glabbeek willen we via Boekstart ouders al heel vroeg laten kennis maken met het plezier van samen boekjes voorlezen en bekijken. Want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, haalt bovendien de band tussen ouders en kinderen aan. Het is 'quality time', goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.

Tijdens de Glabbeekse babyborrel in het begin van het nieuwe jaar krijgen de baby’s als eerste kennismaking een stoffen boekje. Hiermee prikkelen we hun zintuigen. Als 2de kennismakingspakket na 15 maanden geven we twee leesboeken “de mooiste wiegeliedjes” & “kleine ezel gaat in bad”.

Het Huis van het Kind, het OCMW-Glabbeek en Boekstart willen alle kinderen gelijke kansen geven. Vroeg beginnen met voorlezen en zelf boeken lezen heeft alleen maar voordelen. Kinderen ontwikkelen zich beter, voelen zich beter in hun vel, hebben een grotere kennis van de wereld en hebben meer taal om over hun emoties te praten. Nobelprijs winnaar economie James Heckman heeft aangetoond dat je beter kan investeren in jonge kinderen want anders betaal je over 20 jaar 7 keer meer om de problemen op te lossen.

“nu investeren in jonge kinderen omdat het goed is voor later”

Boekstart
Klik om te vergroten

NIEUW: HET PROJECT 'ZORGBUUR'

Het zorgbuurteam van OCMW Glabbeek

Anny, Rita & Godelieve zijn de vrijwilligers van ons nieuwe zorgbuurteam. De zorgburen zullen vooral de kwetsbare, alleenstaande ouderen van onze gemeente dagelijks of wekelijks een bezoekje brengen.
De vrijwillige zorgbuur engageert zich namens OCMW Glabbeek belangeloos ten bate van oudere mensen in zijn of haar buurt. Zij bezoekt mensen aan huis en vervult een aantal taken als aanvulling bij het bestaande zorgaanbod. Denk aan het legen van de brievenbus, het buiten zetten van vuilnis, rolluiken optrekken, een korte wandeling maken, gezelschap houden en een babbeltje slaan of andere kleine taken. Zo draagt de zorgbuur bij aan het comfort van de ouderen, zodat die langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.
Wie een bezoek van een zorgbuur wenst, vraagt dit aan via Stephanie Naulaerts, de coördinator van het OCMW zorgbuurteam. De vrijwilliger doet geen verzorgende of huishoudelijke taken en is geen oppas. Hiervoor verwijzen wij door naar bestaande diensten van het OCMW. De zorgbuur signaleert wel eventuele noden van de ouderen aan de projectmedewerker.
Wil jij ook graag als zorgbuur aan de slag? Kom dan gerust langs op het OCMW van Glabbeek.

Foto website
Klik om te vergroten

MANTELZORGPREMIE: NIEUW REGLEMENT VANAF 1 JANUARI 2017 !

Wat is mantelzorg?

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor anderen die hulp nodig hebben. Zorgen voor een ziek medemens is zo oud als de straat. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel: mantelzorg!

Mantelzorg is de zorg die familieleden, vrienden, kennissen, buren, … verlenen aan chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en de persoon die hij/zij helpt. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

De mantelzorgpremie van het OCMW van Glabbeek is een financiële vergoeding die wordt aangevraagd door de zorgbehoevende persoon ten gunste van zijn/haar mantelzorger.

Vanaf 2017 worden de aanvragen en daaraan verbonden premies onderverdeeld in 4 categorieën. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mantelzorgers bij wie de zorgbehoevende wel of niet op hetzelfde adres woont. Nieuw is ook dat wie net niet in aanmerking komt voor een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering (BEL-score ≥35), toch een mantelzorgpremie bij ons kan aanvragen.

BEL-score ≥ 35

Bel-score 30-34

Mantelzorger inwonend

Mantelzorger niet inwonend

Mantelzorger inwonend

Mantelzorger niet inwonend

€ 60/jaar

€ 90/jaar

€ 180/jaar

€ 270/jaar

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

Voorwaarden voor de zorgbehoevende:

· Minstens 6 maanden in een thuissituatie in Glabbeek wonen

· Er kan maar één premie per zorgbehoevende verkregen worden

· Er is geen inkomens- en leeftijdsgrens

· Voor CAT. A & B

- Gedurende miniumum 1 maand in de loop van 2016 een vergoeding ontvangen hebben van de zorgkas

- Of een persoonlijk assistentiebudget ontvangen (PAB)

· Voor CAT. C & D:

- Geen vergoeding van de zorgverzekering ontvangen

- En geen persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangen

- En een score op de BEL- schaal hebben tussen 30 en 34 punten, aan te tonen met de beslissing van de zorgkas (meestal hetzelfde als het ziekenfonds)

Voorwaarden voor de mantelzorger:

· Ongeacht woonplaats

· Onbezoldigde vrijwilliger zijn

· Al dan niet inwonend zijn

· Voor CAT. A & B

- Maximum voor 2 personen mantelzorger zijn

· Voor CAT. C & D:

- Voor slechts 1 persoon mantelzorger zijn

- Zich laten registreren bij het OCMW, daardoor ontstaat er het (ondertekend) engagement van wekelijks uitvoeren van de doorgegeven taken.

Hoe aanvragen en wanneer?

De zorgbehoevende vraagt de mantelzorgpremie aan voor zijn/haar mantelzorger. U (of een vertegenwoordiger indien u dat zelf niet meer kan) moet hiervoor langskomen bij het OCMW.

Volgende documenten moet u zeker meebrengen:

· Het attest van de Zorgkas, waarop vermeld staat of de zorgbehoevende een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering ontvangt, dit attest bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· Of een attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangt, dit attest bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· Of een beslissing van de zorgkas (meestal hetzelfde als het ziekenfonds) waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in 2016 een BEL-score tussen 30 en 34 had, dit document bevat ook domiciliegegevens en rijksregisternummer van de zorgbehoevende.

· En een domiciliebewijs van de mantelzorger, op te vragen bij de dienst bevolking van zijn/haar gemeente.

Het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie moet uiterlijk 30 juni 2017 ingediend worden bij OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek.

Download hier (pdf, 372.4 kB) het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie.

NIEUW VANAF 2017: HET PROJECT 'ZORGBUUR'

Wat is buurtzorg?

Buurtzorg wil vereenzaming bij ouderen tegengaan, maar ook aangepaste zorg op maat nastreven. De zorgbuur kan hierin een belangrijke rol vervullen. Het is een vertrouwenspersoon met een hart voor ouderen, die zich op regelmatige basis kan vrijmaken voor een bezoekje. Een luisterend oor maar ook hulp bij het uitvoeren van elementaire kleine taken, kan voor deze mensen heel veel betekenen.

Hoe lang zo een bezoekje duurt, is afhankelijk van de reden ervoor en kan variëren van 10 minuten tot om en bij de 2 uur. Afhankelijk van de duurtijd zal de zorgbuur meer of minder cliënten op weekbasis kunnen bezoeken. Bij sommige cliënten zal de zorgbuur 2 tot 3 maal per week langsgaan, soms dagelijks, soms kort. 

Deze dienstverlening is gratis voor de cliënt en kan de professionele thuiszorg ondersteunen en aanvullen op ogenblikken dat deze niet aanwezig kan zijn.

Wie kan hulp vragen van de zorgbuur?

We richten ons tot oudere inwoners van Glabbeek die geconfronteerd zijn met een bepaalde vorm van hulpbehoevendheid of problematieken als vereenzaming, onveiligheidsgevoel, sociaal isolement, alleenwonend, gezondheidsproblemen, financieel minder begoed, wonend in een onaangepast huis, met weinig professionele hulp.

Aanvragen voor bezoeken van de zorgbuur moeten via het OCMW van Glabbeek gebeuren. De coördinator van deze dienst zal bij de aanvrager een huisbezoek doen, om na te gaan of de vraag kadert in het project. Er moet ook een cliëntfiche met allerhande nuttige gegevens ingevuld worden.

Wie kan zorgbuur worden?

Kandidaat-vrijwilligers voor deze dienst zullen door de coördinator van het project uitgenodigd worden voor een gesprek. Er zal gepeild worden naar hun motivatie, kennis, vaardigheden en attitudes. Belangrijke aandachtspunten hierbij: sociaal voelend zijn, ouderen een warm hart toedragen, communicatievaardig zijn, betrouwbaarheid, stipt zijn in de naleving van de afspraken, respectvol omgaan met anderen en hun mening, empathie tonen en het respecteren van het beroepsgeheim.

Zorgburen voeren hun taken uit op vrijwillige, niet betaalde basis. Ze ontvangen wel een kilometervergoeding voor hun woonwerkverkeer en voor ritten die ze indien nodig doen voor hun ‘buren’.

SOCIALE ACTIVERING CLUSTER HAGELAND (SACHA)

Via arbeidstrajectbegeleding wordt aan werkzoekenden die extra aandacht nodig hebben bij hun zoektocht naar werk, een begeleiding op maat aangeboden.

Wilt u graag begeleiding in uw zoektocht naar werk?

Weet u niet hoe u moet solliciteren?

Heeft u hulp nodig bij het maken van een Curriculum Vitae (CV)?

kom eens langs!

Zitdag trajectbegeleiding OCMW Glabbeek: elke vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur

of maak een afspraak!

Contactpersoon: Brenda Bürecke - 0494/60.03.28

Contact

Diensten OCMW
Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek
016/77.28.70
016/77.85.26

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur