Financiële hulp

1. Schuldhulpverlening

Je hebt te veel leningen lopen, een onverwachte gebeurtenis brengt extra uitgaven met zich mee, je kan de ziekenhuiskosten niet meer dragen, ... Kortom, je krijgt de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt… Je bent ten einde raad. De volgende OCMW-diensten kunnen uitkomst bieden.

Budgetbegeleiding
De maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst zal samen met jou een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven. Door de uitgaven te herschikken kan je financiële toestand geleidelijk in evenwicht worden gebracht. Eventueel kan de maatschappelijk assistent(e) ook afspraken maken met schuldeisers, zodat de maandelijkse afbetalingen voor jou opnieuw haalbaar worden.

Budgetbeheer
Deze stap zet je als je vindt dat alles fout loopt. Dan is het beter dat je tijdelijk je geld niet zelf beheert. Dit betekent dat je inkomen, of een gedeelte ervan, terechtkomt op een speciale rekening waar enkel de maatschappelijk assistent(e) volmacht over heeft. Zij zal met jou overleggen hoeveel er betaald wordt aan schuldeisers en hoeveel er besteed wordt aan leefgeld. Later kan er dan zelfs terug gespaard worden.

Schuldbemiddeling
Het OCMW van Glabbeek is een erkende instelling voor schuldbemiddeling en werkt hiervoor samen met een advocaat. De maatschappelijk assistent(e) kan ook voor je leningen (en andere contracten die vallen onder de Wet op het consumentenkrediet) onderhandelen en afspraken maken met de schuldeisers.

Collectieve schuldenregeling
Voor een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling, kan de maatschappelijk assistent(e) u adviseren en doorverwijzen naar een advocaat.

geld + rekenmachine

In deze folder (pdf, 138.4 kB) vind je een beknopt overzicht van wat schuldhulpverlening voor je kan doen.

2. Aanvraag allerhande premies en tegemoetkomingen

3. Socioculturele participatie

Het OCMW ontvangt hiervoor van de federale overheid jaarlijks een subsidiebedrag. Dit laat toe om mensen die er anders de middelen niet voor hebben, toch te laten deelnemen aan culturele, sociale of sportieve activiteiten. Er kunnen individuele tussenkomsten toegekend worden aan personen die het moeilijk hebben , maar daarnaast zijn er ook groepsactiviteiten mogelijk. Zo is er de tussenkomst van het OCMW in de organisatie van de seniorennamiddag in samenwerking met de seniorenraad van onze gemeente, die moet helpen om ouderen uit hun isolement te halen.

4. Aanvraag leefloon en opmaak GPMI

Als je niet in staat bent een inkomen te verwerven, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een leefloon. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Nationaliteit: Belg zijn (of EG-onderdaan met een verblijfsrecht langer dan 3 maanden, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, erkend vluchteling, erkende staatloze)
 • Leeftijd: meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk of een kind ten laste hebben)
 • Verblijfplaats: gewoonlijk en permanent op het grondgebied van Glabbeek wonen
 • Inkomen: beschikken over bestaansmiddelen lager dan het bedrag van het leefloon
 • Werkbereidheid: bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- en billijkheidsredenen niet kan
 • Rechten laten gelden: werkloosheidsuitkering, uitkering sociale zekerheid, onderhoudsverplichtingen, ...

Het recht op maatschappelijke integratie (RMI) kan toegekend worden onder volgende vormen:

 • Tewerkstelling
 • Een geïndividualiseerd project maatschappelijk integratie (GPMI), dit is bovendien verplicht voor jongeren beneden 25 jaar
 • Een leefloon in afwachting van tewerkstelling of een GPMI

De dienst arbeidstrajectbegeleiding zal helpen bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats.

5. Dringende financiële steun

Het OCMW kan je financieel ondersteunen indien je onverwacht of gedurende een bepaalde periode in financiële nood geraakt. Het kan dan gaan om:

 • maandelijkse steun
 • dringende steun
 • eenmalige steun
 • steun voor specifieke kosten (vb. medische kosten)
 • de betaling van een deel van verblijfskosten
 • huurwaarborg
 • begrafeniskosten (enkel als er niemand voor de begrafenis zorgt)

Deze steun kan in principe worden teruggevorderd. Financiële steun vraag je aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na een sociaal onderzoek wordt door het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je steunaanvraag kan worden ingewilligd.

6. Voorschotten op uitkeringen

Bij het uitblijven van een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen of kinderbijslag kan je terugvorderbare voorschotten aanvragen. Als je een voorschot op een uitkering aanvraagt, onderzoekt een maatschappelijk werker je situatie. Na dit sociaal onderzoek wordt door het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je steunaanvraag kan worden ingewilligd.

Lees hier (pdf, 261.5 kB) de volledige folder van de algemene sociale dienst.