Gemeentebestuur organiseert in oktober infovergadering m.b.t. oplossingen voor wateroverlast

Publicatiedatum: 28/08/14

De voorbije "zomerweken” was er in de gemeente Glabbeek één constante: angstig afwachten hoeveel regen er ging vallen, en welk effect die regenval dan weer zou hebben. Want meermaals leidde een onweer of langdurige regenbuien tot reële wateroverlast, niet alleen op het openbaar domein zoals wegen en bermen maar ook op privé-domein tot in huizen en kelders toe. Een onduldbare situatie, het gemeentebestuur trachtte telkens snel en accuraat in te grijpen om de grootste nood te lenigen en stelde een 'Waterplan' in om op een georganiseerde manier in te grijpen als weer eens waterproblematieken dreigden. Maar uiteraard wil het gemeentebestuur een duurzame oplossing! Het is duidelijk dat er iets fundamenteels misloopt in de waterhuishouding in en om Glabbeek, en het gemeentebestuur had daarom de voorbije weken al intensieve contacten met diverse instanties en hogere overheden. Op 20 augustus ging Burgemeester Peter Reekmans met een delegatie uit Glabbeek langs bij de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De gemeentediensten en het schepencollege volgen het dossier dagelijks op de voet verder op. Op 27 augustus was er ook overleg tussen Aquafin en de gemeente. Op vrijdag 11 september is er een nieuw groot overleg voorzien met o.a. VMM en Aquafin. De schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) werd specifiek de nieuwe bevoegdheid Waterlopen toebedeeld, hij zal de ganse problematiek én vooral het uitwerken van totaaloplossingen coördineren. Vanzelfsprekend schenkt ook burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) veel aandacht aan dit dossier, en zal hij alles op alles zetten om tot een verder gestructureerd overleg én concrete maatregelen te komen. Alle betrokken partijen (gemeente, VMM, Aquafin, Provincie, Watering De Velpe, enz…) zullen zonder fout in voortdurend overleg treden, en op korte termijn een visie ontwikkelen die tot een definitief vermijden van herhaaldelijke wateroverlast moet leiden.

Op het moment dat de problemen gedetailleerd in kaart gebracht zijn en er meer duidelijkheid is over de voorgestelde oplossingen van de diverse instanties en hogere overheden, organiseert het Glabbeekse gemeentebestuur een infovergadering. Die werd trouwens al eerder toegezegd aan een aantal bewoners van o.a. Bunsbeek-Dorp, maar zal vanzelfsprekend openstaan voor alle inwoners. Dit is geenszins bedoeld om de zaken op de lange baan te schuiven, wel integendeel! De vergadering zal doorgaan in de loop van oktober, en tegen dan moet er meer klaarheid zijn omtrent de intenties en het engagement van alle betrokkenen. Dan kan de bewoners ook informatie verstrekt worden die gebaseerd op ernstige analyse en overleg. Intussen zal het gemeentebestuur op-het-terrein evenwel ook niet stilzitten. De komende weken worden extra inspanningen geleverd via het schoonmaken van alle beken en slikkers. In het gemeentelijk infoblad dat volgende week verschijnt worden de inwoners opgeroepen om verstopte slikkers, riolen, beken,… onmiddellijk aan het gemeentebestuur te melden zodat er zeker geen vergeten worden. De ellende van de voorbije weken mag zich niet meer herhalen en daartoe moeten alle betrokken diensten en overheden eendrachtig samenwerken, dát is duidelijk het eenduidige doel van gáns het gemeentebestuur.

Deel deze pagina
Afdrukken