Toespraak van de Burgemeester op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Publicatiedatum: 11/01/16

Geachte collega’s uit de OCMW- en gemeenteraad,
Waarde personeelsleden,
Beste genodigden,
Dames en Heren,

Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen een productief, gelukkig en vooral gezond nieuw jaar! Ik kijk dan ook traditioneel op deze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie even terug op 2015 en blik graag vooruit naar wat er dit jaar in onze gemeente te gebeuren staat.
2015 was het jaar waarin de belangrijkste projecten van deze legislatuur die intussen halfweg is duidelijk zichtbaar werden in het straatbeeld. De ruwbouw van de gemeenteschool staat intussen al bijna recht, net zoals het nieuwe woonzorgcentrum. En ook op de locatie van de afgebroken oude school in de Nieuwstraat start weldra de bouw van serviceflats wat er voor zorgt dat Glabbeek één van de eerste gemeenten zal zijn met een moderne woonzorgcampus midden het groen. Voor deze dossiers hebben we de meest verheven kunst van politiek bedreven, door het onmogelijke, mogelijk te maken.

2015 was het jaar dat er opnieuw fors geïnvesteerd werd in heel wat wegenwerken en verkeersveiligheid. Maar vooral de levensgevaarlijke N29 werd eindelijk al heel wat verkeersveiliger gemaakt. Dankzij onze gemeente bleef het lovenswaardig initiatief van gratis veilig vervoer op oudejaar bestaan. Meer zelfs, Glabbeek blijft de komende 5 jaar de centrumgemeente van veilig vervoer op oudejaar. Dit jaar werden er maar liefst 2476 personen veilig vervoert.
2015 was het jaar dat de gemeente fors investeerde in de aankoop van heel wat nieuwe en noodzakelijke machines voor een beter onderhoud van onze gemeente. We investeerden o.a. in een nieuwe veegmachine, een klepelmaaier, een stoommachine voor onkruidbestrijding en een nieuwe containervrachtwagen.
In 2015 investeerden we fors in onze gemeentelijke sporthal die door de aanpassing van de tarieven door het Autonoom Gemeentebedrijf vandaag een hogere bezettingsgraad heeft dan ooit tevoren. We vernieuwden er het sanitair, de kleedkamers en douches en er kwam eindelijk een digitaal scorebord
2015 was ook alweer een jaar van talrijke activiteiten en recreatieve initiatieven. Onze gemeente kreeg i.s.m. met BLOSO twee loopomlopen en met Glabbeek Loopt en Glabbeek Cultureel ontstonden er opnieuw twee nieuwe jaarlijkse evenementen.  Maar het evenement van het jaar was in 2015 ongetwijfeld de doortocht van het wereldevenement ‘Tour de France’ in onze kleine gemeente. In samenwerking met Radio 2 en tal van middenstanders lokten we die dag maar liefst 5.000 bezoekers naar Glabbeek en ons wielerdorp waar tal van activiteiten doorgingen.
Ook met ons evenement Glabbeek Herdenkt 70 jaar einde WO II werd ons dorp alweer op de kaart gezet. Officiële delegaties uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en zelfs Australië zakten op 11 november af naar Glabbeek voor deze herdenkingsdag. En we gingen voor het eerst een internationale jumelage aan met de gemeente Bunesti (Roemenië).
In 2015 ging er ook een nieuwe enthousiaste kindergemeenteraad van start, dit nieuw orgaan dat we begin deze legislatuur creëerden geeft ook de allerjongste inwonertjes een stem in het gemeentelijk beleid.
Op vlak van de wateroverlast die onze gemeente al jarenlang teisterde, werden in 2015 structurele ingrepen gedaan in Bunsbeek en Attenrode centrum die nu duidelijk resultaat opleveren.
In 2015 legden we niet alleen een sterke gemeenterekening neer met een overschot op de werking van de gemeente in 2014 van maar liefst 848.584,08 euro, maar ook bij de opmaak van het budget 2016 hebben we opnieuw streng gewaakt over de financiële gezondheid van onze gemeente.

Dames en Heren,

Het was echter niet altijd rozengeur en maneschijn in onze kleine gemeente. 2015 was ook het jaar dat onze gemeente en de regio getroffen werd door een echte inbrakenplaag. Wij reageerden hier onmiddellijk tegen met het opdrijven van de politiecontroles, het invoeren van een inbraakpreventiepremie en het lanceren van alertheidscampagnes waardoor we gelukkig de inbraken snel hebben kunnen doen dalen.

In 2015 namen we door overlijden spijtig genoeg afscheid van 50 inwoners. Er werden 35 nieuwe inwonertjes geboren wat het aantal inwoners vandaag op 5.296 brengt.

2015 was opnieuw een jaar waarin heel hard gewerkt werd door alle gemeentediensten. Er werden heel wat overuren gemaakt om meerdere dossiers en taken op tijd rond te krijgen. Namens het College wil ik elke medewerker bedanken voor zijn/haar dagdagelijkse inzet voor onze inwoners. Het is een eer om als burgemeester aan het hoofd te staan van een klein team dat elke dag zoveel groots werk verricht.

Het gemeentebestuur koos bewust voor een nieuwe gemeentesecretaris uit eigen rangen door middel van interne bevordering. En op de laatste gemeenteraad van 2015 werd Kristine Wauters aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris. Na drie jaar samenwerking weten we zeer zeker dat zij de juiste vrouw op de juiste plaats is en wensen we haar veel succes in haar nieuwe functie.

Beste mensen,

Ook in 2016 blijft dit gemeentebestuur fors en doordacht investeren in ons dorp en zijn inwoners, maar tegelijk zorgen we er wel voor dat de gemeentefinanciën ook in de toekomst uitermate gezond zullen blijven.

In 2016 investeren we opnieuw in meerdere wegenwerken, de dorpskernvernieuwing van deelgemeente Attenrode wordt opgestart en we renoveren heel wat gemeentelijke gebouwen. Energiebesparing en toegankelijkheid van onze gebouwen staat hierbij centraal. De gemeente zal een nieuwe evenementenhal krijgen en vervallen gebouwen zoals de pastorij van Bunsbeek en de bijgebouwen aan het gemeentehuis worden grondig vernieuwd en krijgen een nieuwe bestemming. En het OCMW zal op de site van het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever een sociaal restaurant realiseren. Het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang wordt verder verfraaid en krijgt bovendien een bijbouw. Er komen nieuwe sportmogelijkheden door de nieuwe turnzaal in de gemeenteschool, een multifunctionele sportkooi met kunstgras in openlucht achter het gemeentehuis en de Fit-o-Meter wordt uitgebreid en vernieuwd. En er komt voor het eerst een geboortebos in onze gemeente voor onze allerjongste inwonertjes.
In 2016 kopen we een nieuwe onkruidborstel aan voor onze tweede tractor om nog beter onze gemeente onkruidvrij en proper te houden, iets wat door het verbod op het gebruik van pesticiden door Europa absoluut geen sinecure is geworden. Er komt een inhaalbeweging voor de vernieuwing van heel wat versleten verkeersborden en de voorrang van rechts wordt dit jaar afgeschaft.
Voor al deze initiatieven trekken we in 2016 opnieuw heel wat subsidies van de hogere overheden aan en herfinancieren we doordacht de opbrengsten uit de verkoop van de oude gemeentehuizen van Bunsbeek en Attenrode-Wever.
Ook al voeren we in 2016 opnieuw  een fors investeringsbeleid, toch doen we de spaarpot van de gemeente, waarin in 2013 bij het begin van de legislatuur 1.497.481,38 euro zat, vandaag al met maar liefst 364.278,67 euro aangroeien tot 1.861.760,05 euro. Met de meerjarenbegroting 2014-2019 garanderen we nu al dat op het einde van de legislatuur meer geld in de gemeentekas zal zitten dan waarmee gestart werd. Op basis van officiële cijfers van oktober 2015 van het Vlaams Agentschap Binnenlands bestuur maakte ik onlangs een objectieve vergelijking van de financiële gezondheid van alle gemeenten in Vlaanderen. Dat Glabbeek als enorm financieel gezonde gemeente vandaag in de top 3 zit van de 20 gemeenten in het Hageland bewijst alvast dat onze aanpak de juiste is.

Op het vlak van personeelsbeleid verandert er in 2016 heel wat binnen onze gemeentelijke structuren. De voorbije maanden heeft het gemeentebestuur een nieuw personeelsorganigram met het oog op de toekomst uitgetekend, waarbij uiteraard al rekening gehouden werd met een integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 2019. We investeren hiervoor dit jaar nog in de aanwerving van nieuwe mensen. Vanaf 1 maart zal er een nieuw personeelslid op B-niveau bijkomen voor de personeel en- beleidsondersteuning, er komt een nieuwe administratieve bediende in de gemeenteschool en er zal met het oog op te integratie van OCMW en gemeente al één ondersteunend personeelslid gedeeld gaan worden tussen beiden besturen. En vanaf 1 juli zal er tot slot een nieuw personeelslid op B-niveau bijkomen voor de dienst Ruimte. Twee van deze nieuwe functies zullen ingevuld worden door interne herschikkingen, de twee andere door nieuwe aanwervingen. Het is net is door deze doordachte interne herschikking, het schrappen van één functie op A-niveau en de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris door interne bevordering dat deze uitbreiding van onze personeelsformatie mogelijk is geworden.

Deze nieuwe uitgebreidere en veel slagvaardigere personeelsstructuur waarbij de huidige interne werkdruk voor iedereen zal dalen wordt zelfs goedkoper dan de huidige personeelsformatie. Deze legislatuur alleen al levert de nieuwe personeelsformatie de komende 3 jaar zelfs een besparing op van 267.000 euro. Met deze nieuwe personeelsformatie vragen we inderdaad enige flexibiliteit van alle medewerkers, maar garanderen we wel alle personeelsleden absolute werkzekerheid voor de toekomst binnen onze gemeentelijke diensten. Gouverner c'est prévoir, ook in een kleine gemeente is dat meer dan ooit noodzakelijk als je wil besturen met een visie op lange termijn.

Zoals je merkt zal 2016 alvast een even actief jaar als 2015 worden! En ook dit jaar kijk ik uit naar een goede en professionele samenwerking met alle medewerkers en alle gemeentelijke politici van goede wil.
We hebben als gemeentebestuur deze legislatuur de lat zeer hoog gelegd en namens mijn collega’s uit het College garandeer ik alvast dat wij ook de tweede helft van deze legislatuur even hard aan de kar zullen blijven trekken als de voorbije drie jaar. Maximale dienstverlening, klantvriendelijkheid en dienstbaarheid voor onze inwoners blijft de belangrijkste prioriteit van dit beleid. De komende weken zal dit alvast zonder mijzelf zijn, maar tijdens mijn herstelperiode van een noodzakelijke medische ingreep ben ik er gerust in dat het waarnemend burgemeesterschap in veilige handen is bij eerste schepen Kris Vanwinkelen.

Tot slot wil ik enkele gewezen personeelsleden die zich jaren met hart en ziel hebben ingezet voor onze gemeente vandaag namens het gemeentebestuur huldigen. De gemeenteraad keurde recent de eretitels goed die ik vandaag met veel trots zal uitreiken uit erkenning en respect voor de jarenlange inzet van deze mensen. Onze gewezen gemeentesecretaris Paul Cloots krijgt de titel van ere-secretaris en Anna Bams, Irene Janssens, Armand Mathues en Michel Lambrechts krijgen de titel van ere-directeurs van de gemeenteschool. En Hilaire Bollen krijgt een erkenning als gewezen waarnemend directeur van de gemeenteschool.

Dames en heren,

Dan rest mij enkel nog iedereen een aangename avond aan te bieden die jullie allen voor jullie dagdagelijkse inzet voor onze gemeente ruimschoots verdienen. Samen met jullie hef ik nu graag het glas op ons dorp en het nieuwe jaar 2016! Leve Glabbeek!

Peter Reekmans
Burgemeester
Glabbeek, 8 januari 2016

Deel deze pagina
Afdrukken