Gemeenteraad keurt klimaatactieplan 2016-2020 goed

Publicatiedatum: 14/03/16

De gemeente Glabbeek ondertekende onlangs het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit klimaat- en energie-initiatief brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Overheden die dit convenant ondertekenden zeggen toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen. Een convenant ondertekenen is één ding, maar om de nodige maatregelen hiervoor te kunnen nemen is een gemeentelijk klimaatactieplan noodzakelijk. Het gemeentebestuur werkte de voorbije periode samen met meerdere gemeentelijke adviesraden om dit klimaatactieplan 2016-2020 op te maken. In dit actieplan dat de gemeenteraad op 10 maart 2016 goedkeurde zitten heel concrete maatregelen om de CO2-uitstoot in onze gemeente drastisch te verminderen. De gemeente Glabbeek focust concreet op het energiezuiniger maken van alle gemeentelijke gebouwen. Bij de bouw van de nieuwe gemeenteschool opteerden het gemeentebestuur bewust voor een hoger isolatieniveau dan wettelijk verplicht is, wat niet alleen zorgt voor een beter geïsoleerd gebouw waardoor het energieverbruik daalt en goedkoper wordt, maar waarbij ook de CO2-uitstoot fors vermindert. Ook het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang kreeg verleden jaar een nieuw geïsoleerd dak en dit jaar gaan we eindelijk het dak van het gemeentehuis isoleren. Al deze maatregelen zijn niet alleen goed voor het klimaat, maar doen bovendien de gemeentelijke uitgaven voor energiekosten fors dalen. Daarbuiten zetten we ook hoog in op sensibilisering bij de bevolking om onze inwoners aan te zetten hun woningen (beter) te isoleren. Het OCMW kocht onlangs een elektrisch voertuig aan en op meerdere locaties in de gemeente komen oplaadpalen voor elektrische voertuigen en fietsen. O.a. aan het OCMW, het gemeentehuis en de sporthal worden er oplaadpalen geplaatst. Ook een groepsaankoop van elektrische fietsen staat op stapel, net zoals nog vele andere maatregelen en concrete milieuprojecten om dit klimaatactieplan in Glabbeek te doen slagen en mee te zorgen voor een schoner en beter klimaat.

Deel deze pagina
Afdrukken