Betaalbaar wonen in Glabbeek: Te koop 4 bouwkavels in nieuwe verkaveling Hulsbos

Publicatiedatum: 10/02/17

In het kader van het gemeentelijk beleid “betaalbaar wonen” verkoopt het gemeentebestuur voor het eerst 4 bouwkavels voor halfopen bebouwing in de nieuwe verkaveling Hulsbos gelegen Torenstraat 45 te Attenrode-Wever. Deze gronden zijn zeer mooi en landelijk gelegen op de site van de oude schoolgebouwen (die afgebroken worden) naast het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever (dat gerenoveerd wordt tot buurthuis met één sociaal huurappartement).

Informatie bouwgronden en kostprijs (exclusief kosten)

bouwkavel 1: grootte 3a 11ca – kostprijs 35.000 euro
bouwkavel 2: grootte 3a 10ca – kostprijs 40.000 euro
bouwkavel 3: grootte 3a 10ca – kostprijs 40.000 euro
bouwkavel 4: grootte 3a 10ca – kostprijs 40.000 euro

Bijzondere voorwaarden

Binnen een termijn van vijf (5) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd en bewoond te zijn. Indien de koper(s) zich niet houdt/houden aan de woonstverplichting, is/zijn de koper(s) verplicht onverminderd alle andere schadevergoedingen en meerwaardevergoeding, een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan het gemeentebestuur, ten bedrage van vijf (5) procent van de verkoopprijs van de grond voor ieder jaar vertraging indien de gebouwen niet bewoond zijn binnen de gestelde termijn.
In gevallen van overmacht of bijzondere omstandigheden die de koper(s) beletten te voldoen aan deze verplichtingen, kan/kunnen deze bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen. De koper(s) kan/kunnen binnen de 10 jaar de grond of de woning niet verkopen aan derden. Indien de koper(s) deze toch verkoopt/verkopen binnen deze termijn dient de meerwaarde terug betaald te worden aan de gemeente. Enkel wanneer de woning binnen de 10 jaar gedwongen verkocht dient te worden door echtscheiding of overlijden van één van de partners kan hiervoor een vrijstelling bekomen worden bij het gemeentebestuur.

Hoe kan men zich kandidaat stellen om één van deze bouwkavels te kopen

De gemeenteraad keurde de verkoopleidraad goed die de selectievoorwaarden bevat met het oog op het toewijzen van de respectievelijke bouwgronden. Het gemeentebestuur werkt met een puntensysteem om vooral jongeren en éénoudergezinnen met een binding met onze gemeente voorrang te geven voor de aankoop van deze uiterst betaalbare bouwgronden.  Om de volgorde van de kandidaten te bepalen zijn er drie criteria opgesteld. Deze criteria houden rekening met de binding met de gemeente, de leeftijd van de kandidaat-koper en de eigendomssituatie. Aan de hand van ieder criterium krijgt de kandidaat-koper punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst.

Criterium 1: Binding met de gemeente (minimum één van de kandidaten)

 • In Glabbeek gedomicilieerd gedurende de eerste 10 jaar vanaf de geboorte en de laatste 3 jaar: 3 punten
 • Minstens 10 jaar in Glabbeek gedomicilieerd geweest: 2 punten
 • Ooit in Glabbeek gedomicilieerd geweest: 1 punt
 • Niemand van de kandidaat-koper(s) is ooit in Glabbeek gedomicilieerd: 0 punten

Criterium 2: Leeftijd van de kandidaat-koper(s)

 • Jonger dan 30 jaar (jongste van de koper(s): 3 punten
 • 36 tot en met 50 jaar en één koper (éénoudergezin): 3 punten
 • 36 tot en met 50 jaar en één koper (singel zonder kinderen): 2 punten
 • 36 tot en met 50 jaar en twee koper(s) (tweeoudergezin): 1 punt

Criterium 3: Eigendomssituatie van de kandidaat-koper(s)

 • De kandidaat-koper(s) heeft/hebben al een woning of perceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom in bezit: 0 punten
 • De kandidaat-koper(s) heeft/hebben  de voorbije drie jaar een woning of perceel bestemd voor woningbouw verkocht: 1 punt
 • De kandidaat-koper(s) heeft/hebben de voorbije drie jaar een woning of perceel bestemd voor woningbouw verkocht door een wijziging van de gezinssituatie: 2 punten
 • De bouwkavel in "verkaveling Hulsbos" zou het eerste perceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom van de kandidaat-koper(s) zijn: 3 punten

In geval van een ex aequo puntentotaal wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van de kandidaat-koper(s). Kandidaten met het laagste inkomen krijgen een hogere rangorde.

Kandidaat-koper(s) dienen uiterlijk op 30 april 2017 hun inschrijvingsformulier in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek. De inschrijving kan enkel geldig gebeuren via aangetekende zending of door afgifte op het gemeentehuis met ontvangst van een afgiftebewijs.  

Geïnteresseerden kunnen de volledige verkoopleidraad en de inschrijvingsformulieren opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis of via ro@glabbeek.be.

Deel deze pagina
Afdrukken