Financiële situatie gemeente na laatste budgetcontrole

Publicatiedatum: 22/06/18

De gemeenteraad van 14 juni 2018 deed een laatste budgetcontrole voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. De jaarrekening 2017 en de laatste wijzigingen aan de gemeentebegroting 2018 en het meerjarenplan werden goedgekeurd. De gemeenterekening 2017 sloot trouwens voor het vijfde jaar op rij af met een positief overschot van 864.385 euro. Omdat wij veel belang hechten aan een transparant bestuur, geven wij hieronder ook na de laatste budgetcontrole een duidelijk beeld van de actuele financiële toestand van onze gemeente. Wij vinden het uitermate belangrijk dat elke inwoner op de hoogte is en blijft van hoe een gemeentebestuur met de publieke middelen omgaat.

De beleids- en beheerscyclus (BBC) die gemeenten sinds 2014 van de hogere overheid moeten voeren bepaald dat na de opmaak van het budget er in de meerjarenbegroting steeds drie opeenvolgende jaren dienen opgenomen te worden. Door deze wettelijke verplichting werd na de opmaak van het budget 2018 het meerjarenplan 2014-2019 met één jaar verlengd en worden dus de jaren 2014-2020 opgenomen in het herwerkt meerjarenplan. Het meerjarenplan vormt de kern van de BBC en een gemeentebestuur legt hierin de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. In het kader van de BBC moet elk gemeentebestuur financieel in evenwicht zijn. Deze evenwichtsvereiste is dubbel en wordt beoordeeld op basis van de autofinancieringsmarge (AFM) en het resultaat op kasbasis. De AFM van een gemeente is het verschil tussen het saldo dat de gemeente jaarlijks vanuit zijn werking overhoudt en de aflossingen van leningen. Deze AFM geeft aan of de financiën van het bestuur duurzaam in evenwicht zijn en of de gemeente in staat is haar leningslasten te dragen vanuit het overschot uit de gewone werking. De AFM moet van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan. Het gemeentebestuur van Glabbeek kiest er echter bewust voor om de AFM elk jaar in het meerjarenplan 2014-2020 positief te houden.

EVOLUTIE AUTOFINANCIERINGSMARGES VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020:

Oorspronkelijk meerjarenplan

Na laatste budgetcontrole

2017

14.303 euro

864.385 euro

2018

28.969 euro

71.370 euro

2019

34.002 euro

70.531 euro

2020

*

123.658 euro

(*) 2020 was in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 niet opgenomen.

EVOLUTIE RESULTAAT OP KASBASIS VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020:

Het financieel evenwicht van een gemeente wordt beoordeeld op basis van de AFM en het resultaat op kasbasis. Daarom is ook een positief resultaat op kasbasis - dit is het restbedrag van de financiële reserves van de gemeente na aftrek van alle investeringen op het einde van de bestuursperiode - zeer belangrijk. De finale beoordeling van het financieel evenwicht gebeurt op basis van het laatste jaar in het meerjarenplan.  Na de laatste budgetcontrole van 2018 en de aanpassingen aan het meerjarenplan blijft ook het resultaat op kasbasis samen met de bestemde gelden voor de exploitatie (= samen het gecumuleerde budgettaire resultaat) uitermate positief. Bij de laatste budgetcontrole is dit gecumuleerde budgettaire resultaat in het laatste jaar van het meerjarenplan 5.630.359,43 euro.  Dit bedrag bestaat uit 4.263.973,39 euro resultaat op kasbasis (of de spaarpot van de gemeente) + 1.366.386,04 euro bestemde gelden. Ter vergelijking: bij het begin van de huidige bestuursperiode in 2013 zat er 1.497.481,38 euro (algemeen begrotingsresultaat 2012) in de spaarpot van de gemeente en was het gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar in 2013 2.532.847,19 euro;

Deze legislatuur werd er met een doordachte langetermijnvisie fors geïnvesteerd en werden er duidelijke keuzes gemaakt waardoor onze gemeente financieel gezond blijft in de toekomst. Op het einde van de legislatuur zit er bovendien ruim het dubbele in de spaarpot van de gemeente dan bij de start van de legislatuur. Dat deze spaarpot aangroeide komt net omdat we enorm veel investeringen deze legislatuur hebben gefinancierd met het massaal aantrekken van subsidies, het herbeleggen van middelen en goedkopere leningen (zonder dat de leninglast gestegen is). Hieronder kan je merken dat de uitgaven, leninglast en schuld per inwoner in Glabbeek fors lager is dan het Vlaams gemiddelde.

GLABBEEK T.O.V. HET GEMIDDELDE VAN ALLE GEMEENTEN IN VLAANDEREN:

Glabbeek

Vlaams gemiddelde

Totaal uitgaven over zes jaar per inwoner:

1.896 euro

2.163 euro

Leninglast per inwoner:

98 euro

158 euro

Schuld per inwoner:

770 euro

1371 euro

(Vergelijking macrocijfers meerjarenplan 2014-2019 gemeente Glabbeek met Vlaanderen (in euro per inwoner)

Meer info

Burgemeester Peter Reekmans (bevoegd voor financiën), 016/77.29.21, burgemeester@glabbeek.be

Deel deze pagina
Afdrukken