Openbare oproep tot deskundigen voor vertegenwoordiging in de GECORO

Publicatiedatum: 11/01/19

Het schepencollege van de gemeente Glabbeek doet een oproep tot kandidaat-deskundigen voor opname in de nieuwe GECORO (de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten inzake het lokaal ruimtelijk beleid. De meesten daarvan hebben te maken met de planning, zoals o.m. een adviserende rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkeling op lange termijn. Zij vervult ook een adviserende rol bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en over het jaarprogramma voor ruimtelijke ordening. De commissie kan door de gemeenteraad steeds om advies gevraagd worden over alle andere vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.

Hierna volgt een gewenst profiel als deskundige:
- voeling hebben met wat in de gemeente leeft
- voldoende onafhankelijk zijn
- inzicht hebben in, minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening
- niet enkel diploma’s maar ook praktijkkennis of ervaring door uitoefening van een specifiek beroep of engagement kunnen wijzen op deskundigheid.

-  Artikel 200 § 2 van het gemeentedecreet, houdende een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen,  is van toepassing bij de samenstelling van de GECORO.
-  Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 7 september 2018, houdende vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de GECORO, is van toepassing.
-  Het besluit van de Vlaamse regering van 03 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de GECORO, is van toepassing.

De gemotiveerde kandidatuurstellingen met opgave van “titels en verdiensten” dienen uiterlijk worden ingediend op 22 februari 2019 bij het college van burgemeester en schepenen, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek. Voor meer informatie kan u terecht bij Dirk Degeest, diensthoofd Ruimte, telefoon 016/77.29.26, ruimte@glabbeek.be

Deel deze pagina
Afdrukken