Geëngageerde inwoners gezocht voor adviesraden

Publicatiedatum: 25/01/19

Het gemeentebestuur wil de inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid. In de adviesraden krijgen de inwoners inspraak: ze kunnen er terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen …In de adviesraden zetelen geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners (vrijwilligers, mensen uit het verenigingsleven, belangengroepen e.d.) die het bestuur adviseren over allerlei materies: bibliotheek, cultuur, erfgoed, jeugd, senioren, sport, kinderopvang, middenstand, milieu, ruimtelijke ordening, trage wegen en mobiliteit en verkeer. Sommige adviesraden zijn wettelijk verplicht, andere raden heeft het gemeentebestuur zelf opgericht. Bij een adviesraad informeert en raadpleegt het gemeentebestuur de leden over belangrijke beleidsbeslissingen. De leden van de adviesraad kunnen vervolgens feedback geven. Bepaalde adviesraden organiseren activiteiten, vormingen enzovoort voor hun leden en/of burgers. Nu het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd is, worden de adviesraden opnieuw samengesteld en is het gemeentebestuur op zoek naar nieuwe leden. Hieronder vind je een overzicht van de adviesraden, en de contactpersoon om zich kandidaat te stellen voor de adviesraad. Je kan je kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier terug te bezorgen. Dit moet vóór 30 maart 2019 aan de contactpersoon (via e-mail of per post: Grotestraat 33, 3380 Glabbeek). Op www.glabbeek.be vind je hetzelfde contactformulier.

CULTUUR- EN ERFGOEDRAAD

De cultuur- en erfgoedraad geeft advies aan het gemeentebestuur op het ruime vlak van cultuur en erfgoed, bibliotheek, programmatie GC De Roos en GMTA.
Het gemeentebestuur doet hierbij een oproep naar zowel geïnteresseerde inwoners als naar deskundigen in het culturele domein, om de cultuur- en erfgoedraad te komen versterken. Wil jij mee het gemeentebestuur adviseren over de producties in GC De Roos of lezingen van de bibliotheek? Wil jij meewerken aan culturele organisaties en initiatieven op vlak van ons lokaal erfgoed? Dan ben jij de persoon die we zoeken…

Voor de vernieuwing van de samenstelling van de Werkgroep bibliotheek doet het gemeentebestuur hierbij een oproep naar geïnteresseerde inwoners/gebruikers van de bibliotheek. Heb je belangstelling voor de bibliotheekwerking en de dienstverlening van de bibliotheek? Ben je vertrouwd met de bibliotheek en kan je die ervaring op een positieve manier aanwenden bij het geven van adviezen? Dan ben jij de persoon die we zoeken…

We zoeken dus naar kandidaten voor de cultuur-en erfgoedraad, in de hoedanigheid van deskundige; of van geïnteresseerde inwoner; of als lid van de Werkgroep Bibliotheek in de hoedanigheid van gebruiker. Dat kan via onderstaande inschrijvingsstrook.

Info: Alain Goyens, cultuur, erfgoed, bibliotheek, 016/77.93.93 of schepen Tom Struys (cultuur, bib), 0477/25.60.15, tom.struys@glabbeek.be of burgemeester Peter Reekmans (bevoegd als schepen van erfgoed), 0473/56.25.68, burgemeester@glabbeek.be

LANDBOUWRAAD

De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden in de gemeente. Hij geeft de nodige adviezen betreffende aangelegenheden inzake landbouw, fruitteelt, tuinbouw en sierteelt.
De raad bestaat uit acht vertegenwoordigers van geregistreerde landbouwers, fruittelers, tuinbouw en sierteelt in hoofd- en bijberoep, en vier vertegenwoordigers die beroepsmatig een grote affiniteit hebben met de agrarische sector.
Je kan je kandidaat stellen door onderstaand formulier in te vullen.
Info: Dirk Degeest, diensthoofd Ruimte, 016/77.29.26 ruimte@glabbeek.be of schepen Kris Vanwinkelen, 0496/55.30.59, kris.vanwinkelen@glabbeek.be

LOKAAL-OVERLEG KINDEROPVANG

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: de opvanginitiatieven, ouders, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en een aantal deskundigen. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
Het is een platform waar lokaal afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen.
Info: Wendy Vanwinckel, IBO 't Kloempke, 016/77.82.07 of schepen Hilde Holsbeeks, 0476/34.54.82, hilde.holsbeeks@glabbeek.be

JEUGDRAAD

De jeugdraad adviseert de gemeente ivm alle jeugdzaken. Jullie zijn onze contacten met de leefwereld van de jeugd. Dit houdt echter niet alleen het verenigingsleven bezig, maar ook de ruimte waarin de jeugd zich beweegt (vb inspraakvergadering skaters voor het nieuwe skateterrein, veilige hangplekken voor jongeren, blokken@glabbeek en zo veel meer. Voor onze jeugdraad zoeken wij gemotiveerde mensen uit het jeugdverenigingsleven, uit de local scene (skaters, hangjongeren, enz…), en de aparte jongeren die niet zozeer in het verenigingsleven zitten, maar die zeer gemotiveerd zijn om van Glabbeek een jeugdvriendelijke gemeente te maken.
Info: Wouter Heeren, jeugdambtenaar, 016/77.29.28, jeugd@glabbeek.be of schepen Hilde Holsbeeks, 0476/34.54.82, hilde.holsbeeks@glabbeek.be

SPORTRAAD

De sportraad adviseert de gemeente ivm sport in het verenigingsleven, life-time sportbeoefening enz... Onze sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Het bestuur wordt verkozen uit de algemene vergadering. Wie verwelkomen wij graag in onze sportraad. Mensen uit het verenigingsleven, vrijwilligers, sportdeskundige allerhande, de recreatieve sporter die graag beweegt zonder lid te zijn van een vereniging.Info: Wouter Heeren, sportambtenaar, 016/77.29.28, sport@glabbeek.be of schepen Hilde Holsbeeks, 0476/34.54.82, hilde.holsbeeks@glabbeek.be

MILIEUADVIESRAAD (MAR)

De MAR beoogt het behoud, het herstel en de verbetering van het leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente. De raad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Ook stimuleert hij het maatschappelijk debat met betrekking tot dit beleid.
De MAR moet voldoende representatief zijn voor alle maatschappelijke geledingen van de bevolking. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende maatschappelijke geledingen (vertegenwoordigd in socio-culturele organisaties, onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen, …) in de adviesraad. Voor wat betreft het aandeel milieu- en natuurverenigingen wordt ernaar gestreefd deze één derde van de stemgerechtigde leden te laten uitmaken.
Je kan je kandidaat stellen door onderstaand formulier in te vullen.
Info: Dirk Degeest, diensthoofd Ruimte, 016/77.29.26 ruimte@glabbeek.be of schepen Kris Vanwinkelen, 0496/55.30.59, kris.vanwinkelen@glabbeek.be

VERKEERSRAAD

De verkeersraad buigt zich over mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van het verkeer en verstrekt adviezen aan de gemeenteraad en het college, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college of de gemeenteraad. Is dit iets voor u, dan kunt u zich
kandidaat stellen.
Info: Kristine Wauters, ambtenaar mobiliteit, 016/77.29.33, mobiliteit@glabbeek.be of burgemeester Peter Reekmans, 0473/56.25.68, burgemeester@glabbeek.be

MIDDENSTANDSRAAD

De middenstandsraad verstrekt het gemeentebeleid vooral adviezen inzake lokale economie. Het doel is drieledig:
1. belangenbehartiging van de zelfstandige ondernemers;
2. informatieve rol naar de handelaars en ondernemers;
3. adviseren over het ondernemersbeleid.
Is dit iets voor u, dan kunt u zich kandidaat stellen.
Info: Nico Hemerijckx, ambtenaar middenstand, 016/77.93.93, nico.hemerijckx@glabbeek.be of schepen Tom Struys, 0477/25.60.15, tom.struys@glabbeek.be

SENIOREN-WELZIJNSRAAD

De senioren-welzijnsraad is de actieve belangenbehartiger van de Glabbeekse senioren. Deze raad volgt het seniorenbeleid op binnen de gemeente. Naast seniorenverenigingen, Samanakernen en het woonzorgcentrum kunnen ook 4 onafhankelijke (één per deelgemeente) lid worden. Ben jij als senior, wonende in Glabbeek, geïnteresseerd om jouw steentje bij te dragen aan het seniorenbeleid van Glabbeek? Wil jij mee initiatieven ondersteunen en adviezen geven aan het gemeentebestuur over zaken waarmee senioren in aanraking kunnen komen? Dien uw kandidatuur in via onderstaande inschrijvingsstrook en werk mee in een enthousiast team van senioren!Info: Nico Hemerijckx, dienst vrije tijd, 016/77.93.93, toerisme@glabbeek.be of schepen Hilde Holsbeeks, 0476/34.54.82, hilde.holsbeeks@glabbeek.be

De Senioren- & Welzijnsraad werd opgericht in 2002 om als gemeentelijk adviesorgaan erkend te worden.
De Senioren- & Welzijnsraad:
-    is op plaatselijk vlak bevoegd voor alle kwesties die senioren aanbelangen
-    kan beleidsvoorstellen doen en advies verstrekken
-    bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg kan deskundigen raadplegen betreffende diverse aspecten van het seniorenbeleid

De Senioren- & Welzijnsraad is samengesteld uit:
a) stemgerechtigde leden:
-    Eén lid per erkende seniorenorganisatie
-    Eén lid per Samana-kern
b) niet-stemgerechtigde leden:
-    De Schepen voor seniorenbeleid
-    De Schepen voor sociale zaken
-    Eén vertegenwoordiger van het OCMW
-    Eén vertegenwoordiger van het Woonzorgcentrum
-    Eén afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad
-    Deskundige inzake seniorenwerk
-    Eén onafhankelijke senior per deelgemeente
-    De ambtenaar van de gemeente die de senioren-en welzijnsraad administratieve ondersteuning verleent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT ADVIESRAAD

Welke adviesraad: ..............................................................................

Naam: ...............................................................................................

Straat en huisnummer: .........................................................................

Postcode: .....................................

Woonplaats: .......................................................................................

Telefoon: .....................................

E-mail: ..............................................................................................

Datum: .....................................

Deel deze pagina
Afdrukken