De notaris informeert!

NotarisVoortaan zullen notarissen Stefan Smets en Kathleen Denruyter uit Glabbeek (www.notariaatglabbeek.be) regelmatig een onderwerp toelichten waar zij in de praktijk veel vragen rond krijgen.

De zorgvolmacht in een notedop

Wat gebeurt er wanneer ik morgen niet meer in staat ben om zelf mijn zaken te behartigen? Denken we hierbij bv. aan een hersenletsel na een ongeval, sterk geheugenverlies, enz. Moet er steeds een bewindvoerder aangesteld worden door een rechtbank?
De zorgvolmacht biedt een oplossing om dergelijke rechterlijke tussenkomst te vermijden. U kan hierbij het beheer over uw goederen toekennen aan één of meerdere personen naar keuze die volmacht krijgen om bepaalde handelingen in uw naam en voor uw rekening te stellen. U kan kiezen voor een onmiddellijke inwerkingtreding, dan wel kan u deze zorgvolmacht voor de toekomst geven, voor het geval u ooit onbekwaam zou worden. U bepaalt dus zelf wanneer de volmacht in werking treedt. U wordt natuurlijk zelf niet onbekwaam door het geven van een volmacht; u blijft heer en meester over uw eigen vermogen.
De personen, al dan niet familieleden, die worden aangeduid in de volmacht kunnen tussenkomen bij de verkoop van een huis, het betalen van een rekening, het plannen van uw successie, enz., rekening houdend met eventuele instructies die u hieromtrent in de volmacht hebt opgenomen. Uiteraard bent u steeds beschermd tegen wanbeheer en is de volmacht steeds herroepbaar terwijl u zelf nog wilsbekwaam bent. Ook is voorzien in een soort ‘alarmbelprocedure’ waardoor uw omgeving kan ingrijpen indien zij dit nodig acht. Uw rekeningen en de gelden van de volmachtdrager moeten bovendien strikt gescheiden worden. Ten slotte kan u ook een vertrouwenspersoon aanduiden die uw persoonlijke belangen zal behartigen en bijkomend toezicht zal uitoefenen.
Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te kunnen geven, is dat u bij het opstellen van de lastgeving nog wilsbekwaam bent. Mensen die bv. lijden aan een toenemend geheugenverlies wachten dus best niet meer te niet lang.
Door middel van een zorgvolmacht blijft alles in de private sfeer, want er is in principe geen voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter. Wanneer u niet langer wilsbekwaam bent en de vrederechter een bewindvoerder aanstelt, is successieplanning dikwijls niet meer mogelijk. Met een zorgvolmacht kan dat wel nog, mits uw zorgvolmacht hiervoor de nodige bepalingen voorziet.
Met een zorgvolmacht regelt u alles op uw maat. Voor meer informatie en inlichtingen kan u steeds terecht bij uw notaris.