Stookolietanks

Gasolie en stookolie kunnen bodem en grondwater ernstig verontreinigen. Lekkende tanks kunnen zelfs een bedreiging vormen voor de watervoorziening. Het laten overlopen van tanks komt echter nog vaker voor en vormt dus een nijpender probleem. Om zowel lekkende als overlopende tanks te vermijden zijn een aantal maatregelen opgelegd.

Alle bestaande stookolietanks (d.w.z. geplaatst vóór 1 augustus 1995) moesten reeds op 1 augustus 2000 uitgerust zijn met een waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling. Dit systeem verwittigt bij vuloperaties wanneer de tank nagenoeg vol is, zodat de vuloperatie tijdig kan gestopt worden en overvulling van de tank vermeden.

Alle bestaande opslaginstallaties moeten binnen een bepaalde termijn een eerste keer volledig gecontroleerd worden door een erkend technicus. De opgelegde termijnen zijn afhankelijk van het type installatie. Na deze eerste controle zijn de bestaande opslaginstallaties onderworpen aan een periodieke controle.

Bestaande installaties Ondergrondse tanks Bovengrondse tanks
Eerste controle

Vóór 01/08/2002

Vóór 01/08/2003

Periodieke controle ** Metaal

: telkens na 3 jaar
G.T. Kunstof: telkens na 4 jaar

Telkens na 5 jaar

(**) te rekenen vanaf datum vorige controle

Nieuwe installaties (d.w.z. geplaatst na 1 augustus 1995 ) zijn in principe reeds voorzien van een overvulbeveiliging en werden bij de installatie gecontroleerd door de installateur. Het plaatsen van een nieuwe opslaginstallatie moet immers gebeuren door een gemachtigd installateur, ofwel onder toezicht van een erkend deskundige. Na het aanleggen van de installatie ontvangt u de nodige getuigschriften en attesten die bewijzen dat de tank voldoet aan alle wettelijke bepalingen van VLAREM II. Onderstaande tabel geeft de frequentie aan waarop u uw installatie dient te laten controleren. Een nieuwe installatie dient u steeds te melden bij Aminal, afdeling water. 

Nieuwe  installaties Ondergrondse tanks in metaal Ondergrondse tanks in G.T. kunststof
Eerste controle *

na 6 jaar

na 8 jaar

Periodieke controle **

Telkens na 3 jaar

Telkens na 4 jaar

Nieuwe  installaties Bovengrondse tanks
Eerste controle *

na 10 jaar

Periodieke controle **

Telkens na 5 jaar

(*) te rekenen vanaf de datum van plaatsing
(**) te rekenen vanaf datum vorige controle

De controle van opslaginstallaties mag enkel gebeuren door een erkend technicus. Die moet beschikken over een geldig en erkend attest inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks. Vraag naar dit attest vóór de installatie gecontroleerd wordt. De technicus moet u dit erkenningsbewijs tonen.

Na de controle maakt de erkende technicus een onderhoudsattest of conformiteitsattest op, waaruit blijkt of de installatie voldoet aan de regelgeving van VLAREM II. Dit attest moet bewaard worden, minstens tot na de eerstvolgende controle.

Naargelang het resultaat van het onderzoek, bevestigt de erkende technicus aan de vulmond van de stookolietank een merkplaatje. Op dit merkplaatje vermeldt hij zijn erkenningsnummer en de maand en het jaar van de controle.

Een groen merkplaatje betekent dat de installatie volledig in orde is en zonder problemen verder mag gebruikt worden. Een opslaginstallatie met een rood merkplaatje werd niet in orde bevonden. Binnen de veertien dagen moet u dit melden aan de afdeling Water van AMINAL. De tank mag onder geen beding gevuld of bijgevuld worden. U bent verplicht de nodige stappen te ondernemen om de installatie weer in orde te laten brengen. Elke wederingebruikname moet voorafgegaan worden door een nieuwe controle en kan slechts als uit deze controle blijkt dat de installatie weer in orde is.

Een installatie die niet meer (mag) gebruikt word(t)(en), wordt onmiddellijk leeggepompt en volledig verwijderd. Enkel bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen, mag de installatie blijven zitten, maar wordt ze definitief buiten gebruik gesteld door de tank volledig op te vullen met zand, schuim of ander inert materiaal.

De hierboven vermelde data en termijnen zijn van toepassing op particuliere stookolietanks met een inhoud kleiner dan 5.000 liter. Tanks groter dan 5.000 liter dienden reeds vóór 1 augustus 2000 een eerste controle te hebben ondergaan. Deze controle dient om de drie jaar herhaald te worden.

Tanks groter dan 5.000 liter vallen onder de klasse 3 inrichtingen van VLAREM en dienen gemeld te worden bij de gemeente.

Contact

Milieu
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.37
016/77.18.38
Marjolein Moerman

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur