Paddepoel-Velpevalleiwandeling

De Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei in Bunsbeek en Vissenaken zijn twee prachtige beekvalleien met een grote landschappelijke en ecologische waarde. In de beide valleien bouwt
Natuurpunt Velpe-Mene beheerde natuurgebieden uit; samen zijn ze al ruim 100 hectare groot. De brede Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei zijn schatkamers voor de biodiversiteit in
deze streek. Hier komen tal van dieren, planten en levensgemeenschappen voor die kenmerkend zijn voor het Hageland en Haspengouw.

Op de bres voor een natuurlijke Velpe

In de jaren ’70 waren er plannen om de Velpe van bron tot monding recht te trekken. Natuurpunt verhinderde dit door actie te voeren. Daardoor kan de Velpe nu nog vrij meanderen en heeft ze een
prachtige natuurlijke structuur. In de steile oevers graaft de ijsvogel zijn nestgang uit.

In het door Natuurpunt beheerde natuurgebied Paddepoel-Velpevallei in Bunsbeek is een groot natuurontwikkelingsproject gerealiseerd waarbij een zogenaamd ‘doorstroommoeras’ werd gecreëerd.
De Kleine Velpe werd door de Vlaamse Landmaatschappij ondieper gemaakt zonder dat dit invloed heeft buiten het natuurgebied. De rivier zoekt zich een weg door het nieuwe doorstroommoeras in het natuurgebied. Een tweede, parallelle gracht is eveneens ondieper gemaakt om de waterafvoer te vertragen. Door het water langer op te houden in de uitgestrekte natte graslanden, verkleinen we de kans dat bij hevige neerslag meer stroomafwaarts gelegen dorpskernen onder water lopen.

Een droom voor watervogels

In de brede Velpevallei wisselen bloemrijke natte graslanden, moerassige ruigtes, poelen en loofbossen elkaar af. Het gebied oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op typische water- en moerasvogels. Tijdens het voorjaar is de Velpevallei het gedroomde broedgebied voor de verborgen levende waterral en voor tal van eenden. Meerkoet, krakeend en bergeend vonden meteen hun weg naar het nieuw ontstane drasland, terwijl ook jodelende wulpen en kibbelende scholeksters hier voortaan mee de sfeer bepalen.

Internationale luchthaven voor vogels

In de trekperiode is de Velpevallei een aantrekkelijke halte voor eenden als pijlstaart, wintertaling en kuifeend. Ook tal van waadvogels vinden in de slijkplaten en natte weilanden een rijk gedekte tafel. Bosruiter, groenpootruiter, tureluur, witgatje, oeverloper en kemphaan zijn maar enkele van de vele tientallen soorten die hier een tussenstop inlassen op hun trek naar het noorden (voorjaar) of het zuiden (najaar). ’s Winters scharrelen grote zilverreigers en watersnippen hier hun voedsel bij elkaar.

Europese topnatuur

Op verschillende plaatsen in de Velpevallei werden poelen hersteld of aangelegd. Een zeldzame moerasvegetatie met grote waterranonkel heeft de poelen al gekoloniseerd. De lpenwatersalamander en de kleine watersalamander hebben er een vaste stek, maar we hopen dat ook de Europees bedreigde kamsalamander de weg naar de poelen zal vinden.

Hage(n)land in herstel

Verspreid in de Velpevallei vind je nog restanten van een meidoornhaag, enkele knotwilgen en een houtkant met es. Vroeger was hier nochtans een dicht netwerk van dergelijke kleine landschapselementen aanwezig. Natuurpunt zal de komende jaren heel wat hagen en houtkanten herstellen. Sleedoorn en meidoorn zijn daarbij belangrijke soorten omdat ze ideale beschutting bieden voor broedende vogels. De geelgors en de roodborsttapuit vertoeven hier graag.

Verder is er ook ruimte voor ecologische bosuitbreiding. De bossen in de vallei zijn een broedplaats voor de buizerd en de zeldzame boomvalk. Speciale aandacht gaat naar de zoomvegetaties in de overgang naar de graslanden; bosranden zijn immers een uitstekend leefgebied voor onder meer vlinders en kleine zoogdieren.

Rozendaalbeekvallei

De Rozendaalbeek is een kleine zijbeek van de Velpe die ontspringt in de omgeving van de Tiense watertoren. Bloemrijke graslanden, kleine akkertjes, valleibosjes, slee- en meidoornhagen en knotwilgenrijen begeleiden de beek en zorgen samen met het sterke reliëf overal voor verrassende hoekjes. Het brongebied is een spectaculair amfitheatervormig keteldal. Overal borrelt grondwater op uit de flanken en de bodem. Het wandelpad langs de bovenrand van het keteldal biedt een buitengewoon panorama!

Openluchtmuseum

Op de valleiflanken kan je de bloemrijke graslanden bewonderen. Het ruikt er heerlijk naar reukgras en de zeldzame goudhaver groeit er welig. In de lagergelegen natte graslanden treffen we typische planten als dotterbloem, pinksterbloem en brede orchis. Dit is als het ware een openluchtmuseum dat toont hoe de wei- en hooilanden er vroeger uitzagen. Voor het beheer werkt Natuurpunt samen met lokale landbouwers.
De meeste percelen worden eerst gemaaid en dan nabegraasd door runderen.

Graan voor gorzen

Enkele akkertjes in het gebied dragen bij aan het project ‘Graan voor gorzen’. Het graan op deze akkers blijft ’s winters staan en vormt zo een overlevingsrantsoen voor geelgorzen en
veldleeuweriken.

Natuur voor iedereen!

In de Velpevallei werken vrijwilligers van Natuurpunt samen met jeugdbewegingen en socioculturele organisaties uit de wijde omgeving aan de versterking van de biodiversiteit. Natuurpunt heeft hier samen met de provincie Vlaams-Brabant drie wandelroutes uitgestippeld, met start aan de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek en aan de Sint-Maartenskerk van Vissenaken.

De route

Vertrekplaats (en aankomst): Sint-Quirinuskerk, Bunsbeekdorp, 3380 Bunsbeek, GPS-coördinaten: 50.84322, 4.944933

Contact

Toerisme
Stationsstraat 14
3381 Glabbeek
016/77.93.93
016/77.18.38
Nico Hemerijckx

Openingsuren

Ma. - do.: 8 tot 12 uur

Ma. - di. - do.: 13 tot 16 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Donderdag: 17 tot 19 uur

Zaterdag: 10 tot 12 uur