Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Je kan jouw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur. Voor documenten bestemd voor het buitenland, wordt de handtekening enkel gewettigd door de burgemeester.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (vb. een eigenhandig geschreven testament).

Mee te brengen

  • Identiteitskaart
  • Het door jou ondertekend document

Opmerking: Indien je de handtekening van iemand anders laat wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Deze dienst is gratis.